TRA CỨU THỜI KHÓA BIỂU BUỐI SÁNG

Nhập lớp: _

Nếu là lớp 12 các em có thể nhập 12a1, 12a2, . . . 12a10
Nếu là lớp 11 các em có thể nhập 11a1,11a2, . . . 11a8
Nếu là lớp 10 các em có thể nhập 10a1,10a2, . . . 10a11

Ví dụ: Gõ vào chữ 10a3 để xem TKB lớp 10a3