ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Khái quát

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là trung tâm của cả nước về nhiều mặt. Đây vừa là thuận lợi, thúc đẩy giáo dục và đào tạo thành phố phát triển mạnh mẽ, dẫn đầu trong cả nước; nhưng cũng tạo ra thách thức trước việc phải đáp ứng yêu cầu cao của người dân thành phố và nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, về đội ngũ nhân lực trẻ có đủ tri thức, kỹ năng để tham gia vào quá trình xây dựng thành phố thông minh, có chất lượng sống tốt.

Năm học 2016 – 2017, cùng cả nước và các ngành khác của thành phố, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch nhằm hiện thực hóa các nội dung của Nghị quyết 29-NQ/TW và đạt được những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại, đáp ứng chuẩn giáo dục khu vực và quốc tế; phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo của người học, coi trọng thực hành, thực tế; chú trọng giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 1. Quy mô của ngành giáo dục và đào tạo

Ngành học

Bậc học

Tổng số

đơn vị

Tổng số

học sinh

Tổng số

giáo viên

GDMN

1.100

366.288

22.886

GDTiH

493

578.784

20.165

THCS

270

400.502

17.548

THPT

187

204.506

12.371

GDTX

30

20.093

984

GDCN

48

85.147

4.819

Cộng

2.128

1.655.320

78.773

 

 1. Nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 – 2017 của ngành;

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2016 – 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 1. Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục. Triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết của Thành ủy chuyên đề về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tích cực tham mưu xây dựng “Đề án tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030” nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố tiếp cận giáo dục tiên tiến khu vực và thế giới.
 2. Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra – đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục.
 3. Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.
 4. Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục.
 5. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

 


 

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 1. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, SÂU SẮC TƯ DUY GIÁO DỤC:
 2. Triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW:

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại buổi làm việc giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo kế hoạch, đề cương “Đề án phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Đề án đã mạnh dạn đưa vào những đề xuất về chủ trương, xây dựng nhiều chính sách, cơ chế mới mà Thành phố đã đề nghị và được Bộ trưởng thống nhất về chủ trương. Dự thảo đề cương của đề án đã được Lãnh đạo các sở ban ngành liên quan góp ý, được Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện.

1.1. Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục, tăng cường vai trò của Đảng và Nhà nước đối với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo

Xác định khâu tư tưởng, nhận thức là then chốt, là cơ sở cho mọi công cuộc đổi mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông đến toàn ngành, nhất là đổi mới tư duy của các cán bộ quản lý giáo dục mà xuất phát điểm chính là những cán bộ, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ đó, tiếp tục lan tỏa đến từng cán bộ quản lý giáo dục, đến từng giáo viên, nhân viên trong mỗi nhà trường và cả học sinh, sinh viên, các bậc phụ huynh.

Đã thành lập Bộ phận Truyền thông thuộc Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo để tăng cường việc kết nối, cung cấp thông tin một cách chủ động cho các cơ quan thông tấn báo chí về những chủ trương, chính sách, giải pháp đổi mới, đột phá của ngành. Qua đó, vận động được sự tham gia của toàn xã hội vào quá trình giáo dục của nhà trường. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp xây dựng Chương trình Truyền thông giáo dục, bước đầu triển khai thí điểm tại 40 đơn vị vào đầu năm học 2017 – 2018.

1.2. Tăng cường công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên

Quan điểm nhất quán của ngành giáo dục và đào tạo thành phố: giáo dục phải mang tính toàn diện; dạy chữ phải song hành, hướng đến mục tiêu dạy người; giáo dục phải đào tạo thế hệ trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão, biết cống hiến, giàu nhiệt huyết, giỏi kỹ năng, chắc tay nghề, vững kiến thức để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố. Năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Phòng Chính trị tư tưởng để nòng cốt làm các nhiệm vụ:

- Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; tinh thần yêu nước bằng nhiều hình thức sinh động; phối hợp với công an các cấp để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh giáo dục nghệ thuật; đổi mới mạnh mẽ công tác giảng dạy và học tập môn nhạc, họa; chú trọng đưa âm nhạc dân tộc vào nhà trường; đẩy mạnh giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinh viên; đổi mới phương pháp giảng dạy môn thể dục và hoạt động thể thao học đường; chú trọng phát triển các môn võ dân tộc trong trường học, chương trình phổ cập bơi cho trẻ, các đề án đào tạo bóng đá trẻ... tiến tới mỗi học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông biết chơi ít nhất một môn thể thao.

- Chú trọng các hoạt động giáo dục kĩ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh nhằm trang bị những kiến thức để các em hòa nhập cộng đồng, tự giải quyết các vấn đề khó khăn của bản thân.

1.3. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá ở tất cả các cấp học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Ngành đã tập trung thực hiện các giải pháp có tính đột phá như sau :

- Đẩy mạnh cập nhật các phương pháp giảng dạy hiện đại của thế giới, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu; tăng cường tổ chức cho các em học tập, nghiên cứu, làm việc nhóm; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Số câu lạc bộ học thuật, đề tài dự thi học sinh nghiên cứu khoa học thành phố tăng đều hàng năm cũng như thành tích tốt tại các vòng thi cấp quốc gia và quốc tế; các hoạt động trải nghiệm sáng tạo được tổ chức sôi nổi tại các trường phổ thông; kết quả tích cực của học sinh thành phố tại các cuộc thi cấp khu vực, quốc gia và quốc tế;… là những minh chứng rõ nét cho sự đổi mới mạnh mẽ của giáo dục thành phố trong thời gian vừa qua.

- Chú trọng giảm tải chương trình nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng lý thuyết, nhẹ thực hành. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn bộ Sách Giáo khoa mới phù hợp với thực tiễn Thành phố và bám sát chương trình khung Quốc gia.

- Giáo viên có nhiều sáng tạo trong việc vận dụng chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình nhằm mục đích giảm tải hồ sơ sổ sách; ứng dụng các chuyên đề trong tổ chức các hoạt động giáo dục, biết khai thác các kỹ năng trong cuộc sống đưa vào giáo dục cho trẻ; tận dụng sản phẩm của trẻ tạo môi trường học tập ngày càng phong phú. Các trò chơi, bài tập, tình huống tạo được sự hứng thú cho trẻ trong giờ học.

- Đẩy nhanh tiến độ và mở rộng số lượng (từ 03 trường lên 34 trường) các trường thực hiện theo mô hình trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế đã được Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh, sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học. Đã triển khai các chương trình đánh giá học sinh quốc tế: PISA, PASEC để có cái nhìn khách quan về chất lượng của học sinh Thành phố.

- Chỉ đạo và tổ chức các kì thi cấp quốc gia và thành phố an toàn, nghiêm túc, đảm bảo kết quả thi thực sự khách quan, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, tác động tích cực đến việc dạy và học, thực hiện các mục tiêu giáo dục. Kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2017 của Thành phố cao hơn so với năm 2016. Số thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay là 64.768 thí sinh (tỉ lệ 98,48% so với năm 2016 là 92,41%). Trong đó:

 • Hệ giáo dục phổ thông là 99,59% (năm 2016 là 95,32%)
 • Hệ giáo dục thường xuyên là 85,75% (năm 2016 là 58,25%)

- Củng cố, phát triển giáo dục thường xuyên, mở rộng hình thức đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, tự học có hướng dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân.

- Triển khai có hiệu quả Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố. Hiện đã có 1.241 giáo viên đạt chuẩn B2 và 111 giáo viên đạt chuẩn C1 quốc tế. Có 490 giáo viên đang được bồi dưỡng để đạt chuẩn quốc tế, 240 giáo viên đạt chứng chỉ quốc tế về phương pháp và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh (chứng chỉ EL-Teach). Hiện đang tổ chức đào tạo chương trình dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của Pearson Education (Anh) cho100 giáo viên tiểu học.

- Đã ký kết hợp tác với ACT (Mỹ) công nhận chương trình Tích hợp, như vậy học sinh tham gia chương trình Tích hợp sẽ có cơ hội nhận các chứng chỉ quốc tế uy tín ACT(Mỹ) hoặc Edexcel (Anh) sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác thông tin, quản lý và điều hành thông qua môi trường Cổng thông tin điện tử của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng như của các đơn vị để tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội; trong công tác dạy và học qua sử dụng bảng tương tác, qua các thiết bị trình chiếu, soạn giảng giáo án điện tử; các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy - học.

 

1.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập

Mặc dù tình hình kinh tế Thành phố còn nhiều khó khăn nhưng ngân sách hàng năm cho giáo dục bình quân đều tăng và đạt tỷ lệ trên 26%, thể hiện sự quan tâm đầu tư đến giáo dục của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân thành phố, kể cả dân nhập cư tăng cơ học rất nhanh. Lãnh đạo thành phố, các Sở ban ngành đôn đốc, kiểm tra cùng Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn từng địa phương tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất cho giáo dục, từng bước nâng dần tỷ lệ học sinh được học tập và sinh hoạt 2 buổi/ngày tại trường.

  Đến nay, Thành phố đã hoàn tất quy hoạch mạng lưới trường lớp tại 24/24 quận, huyện làm cơ sở cho thực hiện xây dựng mạng lưới trường lớp giai đoạn 2010 – 2020; đẩy mạnh việc xây dựng trường Mầm non trong khu chế xuất, khu công nghiệp; quy mô và mạng lưới các cấp học được đầu tư phát triển đồng bộ; huy động xã hội hóa giáo dục ngày càng đạt hiệu quả. 

   Năm 2016 – 2017, 52 đơn vị trường học thuộc các huyện ngoại thành đã được Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng 52 bộ màn hình tương tác tổng trị giá 10 tỷ đồng từ kinh phí hỗ trợ của Vietcombank.

1.5. Đổi mới công tác quản lý, hoàn thiện bộ máy

Tiếp tục tham mưu kiện toàn và xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan Sở. Đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng Đề án trường tự chủ. Qua đó, giúp các trường thực sự được tự chủ, nhất là về nhân sự và tài chính nhằm tạo động lực cho sự phát triển của nhà trường; góp phần đảm bảo chế độ, thu nhập chính đáng cho giáo viên và thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế

1.6. Tiếp tục triển khai thực hiện, mở rộng các đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Thư viện tiên tiến, hiện đại tại các trường học trên địa bàn thành phố” cũng như tiếp tục triển khai theo tiến độ Đề án “Thẻ học đường thông minh – Thẻ SSC” (hiện đã mở rộng thực hiện ở hơn 450 trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đang đẩy mạnh các tiện ích sử dụng Thẻ SSC nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình).       

 

 1. Thực hiện tốt công tác quản lý các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, đảm bảo thực hiện đầy đủ theo quy định về quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra.

2.1. Công tác phối hợp quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn 133 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện và hoàn tất Đề án vị trí việc làm trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2021 theo đúng Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ động phối hợp, tổ chức tổng kết và triển khai ký kết liên tịch về đảm bảo an ninh, trật tự trường học với Công an Thành phố. Sau đó, đã tổ chức Hội nghị triển khai trong toàn ngành, chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố ký kết liên tịch với Công an và Ban Chỉ huy quân sự Quận huyện, phường xã nhằm đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự xung quanh trường học.

Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp quản lí địa bàn theo phân cấp, quản lí các trung tâm, điểm hoạt động liên quan đến ngành (dạy ngoại ngữ - tin học, kĩ năng sống, tư vấn du học, dạy thêm – học thêm,...).

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giúp giảm thiểu thời gian cho công tác quản lý, nâng chất lượng và giúp công tác quản lí ngày càng chuyên nghiệp và chặt chẽ, việc ứng dụng phần mềm trong quản lý điểm số học sinh (981/981 trường các cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sử dụng các phần mềm quản lý trường học trực tuyến) được sử dụng hiệu quả. Hiện nay, tất cả các cơ sở giáo dục trung học đã thực hiện báo cáo qua Cổng thông tin điện tử của Ngành. Xây dựng và thực hiện quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành. Toàn bộ dữ liệu cũng được lưu trữ trong 36 máy chủ đặt tại QTSC (Công viên phần mềm Quang Trung), cùng phối hợp quản trị hệ thống, bảo mật, an toàn thông tin. Bên cạnh đó các phần mềm trực tuyến như: quản lý nhân sự (ePMIS), báo cáo số liệu EMIS cũng đã được sử dụng một cách hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công quản lý, thống kê của ngành.

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp

2.2.1. Thanh tra hành chính

- Số cuộc thanh tra: 04 cuộc (THPT: 08; TC-CĐ: 10).

- Nội dung thanh tra: việc thực hiện Quy chế và Điều lệ; trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện pháo luật về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

2.2.2. Thanh tra chuyên ngành

- Số cuộc thanh tra: 10 cuộc (THPT: 21; GDTX: 03; P.GD&ĐT: 10; THCS: 02) với số đơn vị đã thanh tra: 36/36 số đơn vị đề ra theo kế hoạch.

- Nội dung thanh tra: Các khoản thu, chi đầu năm học; công tác quản lý của Hiệu trưởng; công tác quản lý, chỉ đạo tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận/Huyện; công tác quản lý các trường ngoài công lập và an toàn trường học; công tác quản lý tài chính, tài sản, dạy thêm – học thêm, công tác xã hội hóa giáo dục.

2.2.3. Thanh tra đột xuất:

- Số cuộc thanh tra: 08 cuộc (THPT: 06; Quận, huyện: 02)

- Nội dung thanh tra:

 • Hoạt động dạy thêm, học thêm: 02 THPT;
 • Công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn: 04 THPT;
 • Việc tổ chức và hoạt động giáo dục: 02 trường có yếu tố nước ngoài.

2.2.4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 02 phòng Tiếp công dân (có 01 Phòng để giải quyết khiếu nại, tố cáo và 01 Phòng để tiếp công dân giải đáp, hướng dẫn các thủ tục hành chính), có lịch và nội quy tiếp công dân theo quy định.

- Tiếp nhận 133 đơn; trong đó, chuyển 42 đơn không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn 48 đơn; 02 đơn thuộc thẩm quyền gồm 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và xử lý theo quy định, lưu 41 đơn.

- Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: đã thành lập đoàn xác minh đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và đã ban hành 04 Kết luận thanh tra.

2.2.5. Đánh giá, nhận xét về hoạt động thanh tra:

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững nề nếp, tạo sự ổn định, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả chất lượng dạy và học của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.

2.3. Quản lý hoạt động dạy thêm – học thêm

Tăng cường quán triệt, phổ biến chủ trương chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm đến các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo triển khai đến từng cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Trong các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, sơ kết, tổng kết,… Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên đánh giá và chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác tư tưởng, triển khai sâu rộng đến giáo viên – phụ huynh và học sinh các quy định.

Thực hiện văn bản số 5417/UBND-VX ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố, ngày 18 tháng 10 năm 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các văn bản số 3538/GDĐT-VP về quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố và văn bản số 3550/GDĐT-VP về tổ chức dạy thêm, học thêm để chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý tốt hoạt động dạy thêm, học thêm.

Những nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học hướng vào cá thể người học, đổi mới kiểm tra - đánh giá đã giúp nâng cao chất lượng dạy học trên lớp, giúp học sinh yên tâm về kiến thức được trang bị trong trường; tăng cường giáo dục, hướng dẫn phương pháp tự học; phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi không thu học phí.

Phối hợp với Viettel xây dựng trang web hỗ trợ học sinh học tập, củng cố kiến thức ngay tại nhà, từ đó góp phần hạn chế việc đi học thêm của học sinh.

Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện thường xuyên đi cơ sở, nắm chặt tình hình, đưa nội dung kiểm tra hoạt động dạy thêm – học thêm vào những đợt thanh tra, kiểm tra chuyên đề. Quan điểm nhất quán là xử lý kiên quyết tất cả các trường hợp dạy thêm không đúng quy định, đặc biệt xử lý ở mức cao nhất các trường hợp ép buộc học thêm. Đến nay, đã tiến hành 92 lượt kiểm tra; qua đó đã phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

 1. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến nay như sau:

- Số trường hoàn thành tự đánh giá: 1.790/2.071 trường (86,43%). Trong đó:

 • Mầm non: 973 / 1.132 (85,95%)
 • Tiểu học: 436 / 475 (91,79%)
 • THCS: 247 / 261 (94,64%)
 • THPT: 98 / 122 (80,33%)
 • PT nhiều cấp học: 10 / 55 (18,2%)
 • GDTX: 26 / 26 (100%)

- Số trường đã đánh giá ngoài: 790/1.744 số trường đủ điều kiện đánh giá ngoài (45,3%). Trong đó:

 • Mầm non: 343 / 913 (37,57%)
 • Tiểu học: 242 / 439 (55,1%)
 • THCS: 160 / 248 (64,5%)
 • THPT: 32 / 98 (32,6%)
 • PT nhiều cấp học: 06 / 20 (30%)
 • GDTX: 07 / 26 (26,9%)

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và tổ chức kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. Tính đến nay, Thành phố đã có 222 trường đạt chuẩn Quốc gia (gồm 138 trường mầm non, 63 trường tiểu học, 19 trường THCS và 02 trường THPT).

 1. Chủ động trong hoạt động truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Bộ phận Truyền thông nhằm tăng cường mối liên hệ chủ động, tích cực với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn; qua đó, nâng cao hiệu quả truyền thông về các hoạt động giáo dục và đào tạo tại địa phương, nhất là những chủ trương, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch đột phá nhằm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Tiếp tục tăng cường tính tương tác, hiệu quả truyền thông của Cổng Thông tin điện tử ngành (hcm.edu.vn), kết nối với hệ thống các Cổng thông tin điện tử của các đơn vị giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện Chương trình truyền thông giáo dục tại 37 trường THPT,

 1. Công tác thi đua, khen thưởng

Hưởng ứng phát động thi đua của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố, từng đơn vị đã xây dựng tiêu chí thi đua sáng tạo trong dạy và học; các tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các vấn đề giáo dục được cơ quan, đơn vị, địa phương và xã hội quan tâm. Các hoạt động thi đua đã giới thiệu gương người tốt việc tốt, các giải pháp hay; tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi trong khối, Hội thi Giáo viên dạy giỏi học sinh khuyết tật, Cuộc thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin, xét và giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đề nghị khen thưởng cấp ngành, cấp thành phố.

Các khối thi đua tiếp tục hoạt động hiệu quả; đã tổ chức đăng ký thi đua đầu năm, ký kết giao ước thi đua, thống nhất quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch chương trình công tác thi đua. Các khối thi đua đã tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hội thi giáo viên dạy giỏi, thi văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị. Một số sinh hoạt chuyên môn thiết thực của các Khối thi đua như:

- Khối Mầm non tổ chức chuyên đề: “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức trong trường Mầm non”; “Rút kinh nghiệm về thực hành thao tác chế biến món ăn cho trẻ mầm non của cấp dưỡng”; tổ chức hội thảo Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”; tổ chức “Hội thao Mầm non vui khỏe”; phối hợp với nhà thiếu nhi tổ chức Liên hoan Aerobic Mẫu giáo với 02 thể loại Aerobic và Thể dục cổ động …

- Khối Tiểu học tổ chức chuyên đề dạy học Tập Làm Văn đề mở; khai thác một số chức năng của bảng tương tác trong dạy học môn Toán; Dạy học Mỹ Thuật theo phương pháp Đan Mạch đối với Giáo viên dạy nhiều môn; Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các sự kiện Thời sự; sử dụng vật liệu phế thải trong dạy học Thủ công lớp 1,2,3…

- Khối Trung học tổ chức các Tiết học ngoài nhà trường, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức đổi mới các hoạt động Giáo dục, các hoạt động Hội thi gắn với thực tiễn cuộc sống; đưa dần giáo dục STEM vào nhà trường, tổ chức Hội thảo Học sinh Trung học Phổ thông với Nghiên cứu khoa học để các Sở ngành khác đến để trao đổi học tập…

- Khối Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thi Học sinh Giỏi Nghề, Đổi mới sáng tạo Khoa học Kỹ thuật gắn với Khởi nghiệp, Hội thảo về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục nghề nghiệp, các chuyên đề kết hợp với doanh nghiệp trong đào tạo sử dụng nguồn nhân lực; Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành; Xây dựng mô hình trường tiên tiến, Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình Giáo dục và nối mạng nội bộ quản lý kế hoạch...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố, Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động nhân rộng các điển hình tiên tiến; đã xét chọn và giới thiệu 5 cán bộ quản lý, 48 giáo viên, 72 học sinh tiêu biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương, khen thưởng; giới thiệu 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình tiên tiến để Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng trong Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến là các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học và làm theo.

Nhân kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đã phối hợp với báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức xét chọn và trao giải thưởng Võ Trường Toản cho 03 cán bộ quản lý và 30 giáo viên tiêu biểu của ngành. Tổ chức trao 644 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho các cá nhân trong ngành và 15 cá nhân ngoài ngành đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên dương khen thưởng 31 tập thể và 15 cá nhân thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Giới thiệu và đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng Khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

  Đã tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” năm 2017. Qua nhiều cấp Hội đồng xét, Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi trình Hội đồng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng cho 01 “Nhà giáo nhân dân” và 22 “Nhà giáo ưu tú”. Đã tổ chức tuyên dương khen thưởng 06 học sinh đạt giải Quốc tế; 01 Huy chương Bạc và 01 giải Huy chương Đồng Tin học văn phòng Thế giới; 117 học sinh THPT đạt giải Quốc gia; 24 học sinh đạt giải Nghiên cứu khoa học; 25 giải giải Toán trên máy tính cầm tay; 98 giải Olympic Tiếng Anh trên Internet; 06 giải Hội thi tài năng Tiếng Anh.

Phối hợp với chính quyền, Công đoàn Giáo dục Thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương những cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực như: tuyên dương gương Người tốt việc tốt; tuyên dương gương giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên, tổng phụ trách Đội giỏi với hoạt động mang tên Trái tim người thầy; tuyên dương những giáo viên dạy tại các trường chuyên biệt và hòa nhập với hoạt động mang tên Những đóa hồng thầm lặng; tuyên dương các giáo viên mầm non với tên gọi Cô giáo như mẹ hiền…

Song song đó, các tập thể, cá nhân đã tổ chức và tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, các Hội thi của ngành cũng được khen thưởng, động viên kịp thời. Đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho hơn 60 tập thể và 650 cá nhân, hiện đang tiếp tục các thủ tục trình để chuẩn bị khen tặng cho hơn 1.300 cá nhân trong các hoạt động; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tạo tặng Bằng khen cho hơn 25 tập thể và 130 cá nhân. Tổng số Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng trong năm học là hơn 350 tập thể và 6.300 cá nhân.

Công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động, bám sát thực tiễn, gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành. Công tác khen thưởng bảo đảm quy định, động viên, tôn vinh kịp thời tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các hội thi, hội thao của ngành, những gương người tốt việc tốt, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng được khen và tạo động lực cho phong trào thi đua của ngành.

 

 1. ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – HỌC TẬP, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ; COI TRỌNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước.

1.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành:

Toàn Ngành nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tất cả các trường đều cụ thể hóa nội dung, yêu cầu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tế của đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện, tiêu chí về nội dung “làm theo” để đánh giá, xếp loại thi đua.

Thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhiệm vụ quản lý nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát nhằm chuẩn hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử kết nối với các đơn vị giáo dục để thống nhất dữ liệu và tăng cường hiệu quả quản lí,…

Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của Báo Giáo dục Thành phố nhằm cung cấp thông tin và tuyên truyền về các hoạt động của Ngành, tạo sự đồng thuận từ xã hội.

Phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng xét và trao giải thưởng Võ Trường Toản cho 33 cán bộ, giáo viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; phối hợp với Thành Đoàn xét và tuyên dương 214 giáo viên trẻ tiêu biểu; tổ chức giao lưu “Trái tim người thầy” nhân chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016; tổ chức Hội nghị tuyên dương 51 tập thể, 42 cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và 62 cá nhân điển hình "Người tốt việc tốt" cấp Ngành nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Bác Hồ.

Vận động quyên góp cứu trợ học sinh, giáo viên và người dân các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc với tổng kinh phí thu được gần 4 tỷ đồng.

1.2. Đối với học sinh, sinh viên, học viên:

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị dạy lồng ghép, tích hợp nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các môn học có liên quan và trong hạt động sinh hoạt chính trị đầu năm học.

Tiếp tục phát huy hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, dạy một số tiết học bộ môn Lịch sử, Văn học,… tại Phòng trưng bày các kỷ vật và quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh …hoặc thực hiện ngoài nhà trường tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt dưới sân cờ,…

Tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn đẩy mạnh hoạt động “Làm theo lời Bác” trong học sinh, sinh viên, học viên thành phố. Thông qua các hoạt động Đoàn – Đội trong nhà trường, nhiều cuộc thi, hoạt động đã được tổ chức đa dạng, thiết thực, gắn với thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, đội viên. Bên cạnh đó, các phong trào “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” đã cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tạo những mẫu hình học sinh – sinh viên tiên tiến, tích cực. Nhân ngày truyền thống học sinh - sinh viên 9/1/2017, đã phối hợp với Thành Đoàn tổ chức tuyên dương 105 gương “Học sinh 3 tích cực” cấp thành.

Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ XI- năm 2017 Chủ đề: “Tự hào học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục tuyên dương, nhân rộng 200 gương học sinh tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo lời Bác cấp thành. Đây là những hình mẫu để mỗi học sinh thành phố soi rọi bản thân, nỗ lực phấn đấu.

Đã phối hợp khởi công xây dựng công trình “Trường Mầm non tại huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” với kinh phí xây dựng là 07 tỷ đồng do Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

 1. Công tác giáo dục nghệ thuật, thể chất, kỹ năng xã hội.

Khuyến khích học sinh sử dụng hoặc thể hiện các tiết mục dân ca, các thể loại nhạc dân tộc trong các hội thi văn nghệ. Nhiều trường đã tổ chức được các buổi biểu diễn, giao lưu về đờn ca tài tử, cải lương, nhạc dân tộc, thu hút học sinh tham gia với không khí hào hứng, sôi nổi.

Năm học 2016 – 2017, tiếp tục phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động, các hội thi văn hóa, văn nghệ như: Tiếp tục phối hợp với sân khấu kịch IDECAF tổ chức chưa trình đưa kịch lịch sử dân tộc vào các trường tiểu học trên địa bàn thành phố[1]; Hội diễn văn nghề ngành giáo dục với chủ đề: “Vì những mầm xanh tương lai”[2]. Phối hợp với công viên nước Đầm Sen tổ chức Liên hoan các nhóm ca khúc “Chú ve con” lần thứ XXI, Hè 2016[3]. Đồng thời, cũng tiếp tục phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao học đường như: chương trình “Hành trình năng lượng xanh” lần thứ III năm 2017[4]; Phối hợp với trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức giải bóng đá nam THPT với sự tham gia tranh tài của 24 trường THPT; Phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thành phố và Công ty Coca-Cola tổ chức “Giải Futsal học sinh THCS” lần VII - Cúp Aquarius[5] với Thái Sơn Nam tổ chức “Giải Futsal học sinh THPT” lần VII - Cúp Thái Sơn Nam[6]; phối hợp với Công viên nước Đầm Sen tổ chức “Liên hoan đội hình cổ động” lần thứ V, hè 2015. Hội thi thu hút 60 đội dự thi đến từ các trường THCS, THPT, TT GDTX với hơn 1200 học sinh dự thi và hơn 9.000 cổ động viên cho chương trình.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2015 – 2020; nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội trong khối học sinh, góp phần tăng cường sức khỏe, giáo dục toàn diện cho học sinh thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Liên đoàn Thể thao dưới nước Thành phố tổ chức “Chung Kết Festival Bơi lội” năm học 2016 - 2017. Vòng chung kết thu hút sự tham dự của hơn 565 học sinh, đại diện cho trên 150 trường cấp I, cấp II của của 18 đơn vị quận, huyện và 08 trường Trung học phổ thông . Ngoài ra, Đề án Phổ cập bơi lội cũng đã được triển khai và đạt hiệu quả tích cực.

Tiếp tục đẩy mạnh đưa âm nhạc dân tộc vào trường phổ thông. Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng đề án, đã tổ chức chuyên đề bồi dưỡng “Sử dụng các phần mềm âm nhạc” giúp giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; một số quận huyện đã tổ chức các chuyên đề nhân rộng mang tính thiết thực, cụ thể, hội đồng bộ môn đã cung cấp thêm nhiều công cụ khác để giáo viên âm nhạc có thể linh hoạt sử dụng.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, khuyến khích các đơn vị trường học đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ sở thích trong nhà trường. Các câu lạc bộ âm nhạc, văn nghệ, đàn, hát, múa, vẽ tranh, mỹ thuật, thể thao, bóng đá, cầu lông, võ thuật,… đã thu hút được rất đông đảo các em học sinh tham gia. Nhiều trường đã xây dựng thành công và phát triển hoạt động của các câu lạc bộ âm nhạc dân tộc (điển hình như tại một số trường trên địa bàn Quận 5), võ dân tộc (CLB Vovinam của trường THPT Trưng Vương có trên 300 học sinh sinh hoạt thường xuyên). Tiếp tục đẩy mạnh, phát triển chương trình “Bóng đá học đường” và chương trình đưa võ dân tộc vào nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh. Năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định và cấp phép cho 31 đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Các trường cũng đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực gắn với định hướng nghề nghiệp; tập trung giáo dục các kỹ năng tư duy, tự chăm sóc bản thân, giao tiếp, thoát hiểm, nhận biết các vấn đề xung quanh... Một số trường đã chủ động thiết kế và tổ chức thành công các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết học ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và lồng ghép ở một số bộ môn học tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức hơn 1.040 buổi học trải nghiệm, sáng tạo, ngoài không gian lớp học cho 228.390 học sinh. Các chương trình phối hợp xây dựng “Tiết học ngoài nhà trường” giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ và Thảo Cầm viên Sài Gòn đã thực sự mang lại hiệu quả hết sức thiết thực, giúp học sinh có những buổi học sinh động, gắn với thực tiễn; đồng thời, học được nhiều kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng sinh tồn,… rất bổ ích, trực quan, hấp dẫn.

 1. Thực hiện quy hoạch hệ thống trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học hiện đại.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (3 đến 18 tuổi) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát với 24 quận, huyện về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 dự kiến có 722 dự án với quy mô 12.785 phòng học.

Đã khởi công xây dựng 78/86 dự án trường mầm non thuộc Chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố (Chương trình 41) với 1.050 phòng học, tổng mức đầu tư 3.144,813 tỷ đồng (chưa gồm lãi vay).

Công tác xây trường mầm non phục vụ con công nhân tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất được quan tâm đẩy mạnh. Đã có 14 dự án nằm trong khuôn viên các Khu công nghiệp - Khu chế xuất hoàn thành và đưa vào sử dụng; 02 dự án đang triển khai thực hiện sẽ hoàn thành và tiếp tục đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2017 – 2018).

Chương trình kiên cố hóa trường lớp cơ bản đã hoàn thành ở cả 24 quận, huyện. Năm 2016, Thành phố xây mới 2.504 phòng học (1.646 phòng học tăng thêm), cụ thể:

- Đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.094 phòng học, trong đó tăng thêm 1.495 phòng học, xây thay thế 599 phòng học. Trong đó:

+ Mầm non                       : 765 phòng học (tăng thêm 584 phòng).

+ Tiểu học                       : 663 phòng học (tăng thêm 398 phòng).

+ Trung học cơ sở           : 557 phòng học (tăng thêm 454 phòng).

+ Trung học phổ thông   :   69 phòng học (tăng thêm 19 phòng).

+ Giáo dục thường xuyên, khác:   40 phòng học (tăng thêm 40 phòng).

- Khối ngoài công lập đưa vào sử dụng 410 phòng học mới (tăng thêm 151 phòng).

- Dự kiến số phòng học mới đưa vào sử dụng vào ngày 5/9/2017 là 1.479 phòng (trong đó tăng thêm là 978 phòng) với tổng mức đầu tư: 4.617.842 triệu đồng. Cụ thể:

+ Mầm non   : 370 phòng (tăng thêm 287 phòng).

+ Tiểu học    : 344 phòng (tăng thêm 198 phòng).

+ Trung học cơ sở  : 422 phòng (tăng thêm 262 phòng).

+ Trung học phổ thông    : 314 phòng (tăng thêm 213 phòng).

+ Giáo dục thường xuyên, khác : 29 phòng (tăng thêm 18 phòng).

Nhân Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Lãnh đạo Thành phố đã trao tặng 10 tỉ đồng trang bị 52 bộ bảng tương tác thông minh cho các trường ngoại thành, vùng ven, tạo điều kiện để học sinh ngoại thành tiếp cận phương pháp học tập tiên tiến bằng thiết bị hiện đại.

 1. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

Ban Chỉ đạo Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục (XMC-PCGD) Thành phố đã chỉ đạo các quận - huyện thành lập Ban Chỉ đạo làm nòng cốt, phối hợp chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực tham gia công tác XMC-PCGD. Thành phố tiếp tục giữ vững chất lượng PCGD và tăng tỉ lệ người biết chữ. Cuối năm 2016, qua kiểm tra hồ sơ kết quả XMC-PCGD toàn thành và thực tế tại 2 quận đã thu được kết quả cụ thể:

4.1. Công tác xóa mù chữ.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2014-2020” cho người lao động trong độ tuổi đã được Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

4.2. Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi.

Ủy ban nhân dân quận/huyện đầu tư xây dựng mới trường lớp, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; đảm bảo đủ giáo viên cho các lớp 5 tuổi; phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra, vận động trẻ 5 tuổi ra lớp; tập huấn và triển khai các văn bản về công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi… nhằm thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn PCGDMN TENT theo quy định.

Kết quả: có 319/319 xã/phường/thị trấn có trường mầm non đủ phòng học kiên cố và bán kiên cố, đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mầm non 5 tuổi đạt chuẩn theo quy định; 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; 319/319 phường của 24/24 quận, huyện (tỷ lệ 100%) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non.

4.3. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học.

Thành phố đã triển khai tốt kế hoạch PCGDTH với nhiều biện pháp tích cực: rà soát, phân loại phường/xã nắm tình hình dân số độ tuổi và sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp; tập huấn cập nhật phần mềm PCGD theo mẫu mới, tổ chức điều tra, cập nhật thường xuyên và định kì trình độ văn hoá trẻ trong độ tuổi, thiết lập và đảm bảo chính xác các loại hồ sơ theo quy định; thực hiện tốt cuộc vận động đưa trẻ ra lớp thông qua “Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”, các phường/xã lập danh sách kêu gọi trẻ đúng 6 tuổi ra lớp Một.

- Kết quả cụ thể:

+ Tỉ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1: 77863/77860 đạt 99,996%%,

+ Tỉ lệ trẻ 11 tuổi HTCTTH: 81031/82532 đạt 98,18 %

+ Có 22/24 quận, huyện đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức 3 (Quận 2 và Gò Vấp đạt mức 2); 298 phường/xã đạt mức 3 và 24/322 phường/xã đạt mức 2.

4.4. Công tác Phổ cập giáo dục bậc trung học cơ sở.

- Các quận huyện kiện toàn và tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo hoạt động phổ cập giáo dục từ việc điều tra, khảo sát theo kế hoạch, xây dựng hồ sơ quản lý đến việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả vận động và xây dựng lớp học phổ cập, vận động giáo viên, các ban ngành, đoàn thể tham gia và tuyên truyền cho từng hộ gia đình. Thường xuyên tiến hành điều tra, khảo sát và tổ chức các lớp giảng dạy PCGD các khối lớp theo từng phường, xã.

- Kết quả: có 319/319 phường/xã/thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2016, với 244.926/253.036 đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 96,79% (tăng so với năm 2015 là 96,36%).

4.5. Công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Ban chỉ đạo XMC-PCGD các địa phương tích cực triển khai, chỉ đạo cơ sở điều tra nắm chắc tình hình dân số độ tuổi, chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể duy trì ở mức cao kết quả phổ cập giáo dục bậc trung học. Tăng cường chỉ đạo công tác phân luồng học sinh THCS, nâng cao chất lượng giáo dục dạy nghề và giáo dục thường xuyên.

- Kết quả: có 24/24 quận/huyện đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo chuẩn thành phố; có 319/319 phường/xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học, tỉ lệ trẻ từ 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT là 87,09% (tăng so với năm 2015 là 86,91%).

 1. Nhiệm vụ của từng bậc học
  • Giáo dục mầm non

Tổ chức tốt các lớp tập huấn, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm dưới nhiều hình thức, như: bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; tập huấn 10 lớp bồi dưỡng giáo viên, bảo mẫu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhóm trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình ghép nhiều độ tuổi trong khu công nghiệp, khu chế xuất và quản lý nhóm trẻ độc lập tư thục cho 500 chủ nhóm, giáo viên, bảo mẫu và người trông trẻ ở 10 quận, huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất (theo dự án Unicef).

Triển khai kế hoạch và chế độ chính sách “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân tại khu công nghiệp, khu chế xuất” thí điểm tại 02 quận; Sơ kết 2 năm thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi. Tham mưu với Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua chính sách hỗ trợ nhằm thu hút giáo viên mầm non với tổng kinh phí 206 tỷ 549 triệu đồng.

Kiểm tra chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ các trường ngoài công lập tại 19 quận, huyện; khảo sát hỗ trợ thành lập và kiện toàn cơ sở vật chất nhóm trẻ độc lập tư thục theo Đề án 404 tại 10 quận, phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và đạo đức, lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm trẻ độc lập tư thục tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm trẻ độc lập tư thục tại 04 quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và Thủ Đức (60 người/quận).

Nhìn chung, các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ chủ động tham gia tích cực trong hoạt động, thân thiện, biết bày tỏ cảm xúc; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho đội ngũ theo Nghị quyết 01 về hỗ trợ giáo dục mầm non của Hội đồng nhân dân thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non công lập thực hiện khẩu phần ăn của trẻ cân đối, đảm bảo cung cấp từ 50-60% calo, thực đơn giàu dinh dưỡng, bếp một chiều và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức cân đo, khám sức khoẻ, uống vitamin A, tẩy giun định kỳ; đảm bảo công tác việc phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy nổ.

Bên cạnh đó, cũng đã phát hiện một số nhóm trẻ độc lập tư thục chưa đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ do thu tiền thấp. Việc hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng cũng như biên chế kế toán, cán bộ y tế gặp khó khăn.

 • Giáo dục tiểu học

Đã tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội thảo, chuyên đề bồi dưỡng: Dạy học Tập làm văn đề mở, sử dụng các phần mềm âm nhạc, chỉ đạo và quản lý chuyên môn tiếng Anh, dạy đọc hiểu Tiếng Anh… cho cán bộ quản lý, chuyên viên các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường tiểu học. Trên cơ sở đó, các quận/huyện chủ động tổ chức cụ thể hoá, hướng dẫn phương pháp, chương trình, kỹ năng giảng dạy cho giáo viên theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin, dạy theo hướng cá thể,… với mục tiêu mang đến kiến thức toàn diện cho học sinh, giúp các em thích thú khi đến trường và học tập.

Việc giảng dạy theo mô hình trường học mới VNEN được duy trì và đạt kết quả nhất định. Các đơn vị đã đầu tư sử dụng phương tiện nghe nhìn vào giảng dạy và tổ chức lớp học hiệu quả, tích cực. Giáo viên biết cách phối hợp các kĩ thuật dạy học hợp tác và khai thác công nghệ thông tin tốt, giúp giờ học nhẹ nhàng, hiệu quả.

Phối hợp với Đại học Sư phạm Thành phố tập huấn cho 250 lãnh đạo, chuyên viên tiểu học, chuyên viên phụ trách tiếng Anh và các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 22. Sau đó, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện chủ động tập huấn cho Ban Giám hiệu và giáo viên trên địa bàn.

Các Hội thi "Kể chuyện bằng Tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa" có sự tham gia nhiệt tình của cả 24 quận-huyện; cuộc thi Toefl Primary có hơn 28.000 học sinh tham gia (năm 2015 là 17.000); cũng như việc khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện các sân chơi như English Champion 2017, OSE, IOE cấp toàn quốc,... góp phần đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Anh trong trường tiểu học và có thêm thước đo năng lực ngoại ngữ với các chuẩn Quốc tế.

Các chuyên đề Dạy đọc hiểu Tiếng Anh cấp Tiểu học, Tập huấn bộ sách “Family and Friends – Special Edition” Grade 4,5 … và các chuyên đề riêng của cụm chuyên môn tiếng Anh cũng được các đơn vị tích cực duy trì và triển khai thực hiện nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tiếp tục củng cố chất lượng dạy học tiếng Anh, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như cách thức quản lý lớp học, tăng tính hiệu quả của việc sử dụng tiếng Anh vào thực tế cho học sinh theo yêu cầu hiện nay.

Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” được triển khai tốt tại 45 trường, tạo điều kiện cho học sinh tiểu học tiếp cận với chương trình quốc tế một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

Tiếp tục duy trì hoạt động dạy tiếng Hoa tại 19 đơn vị Tiểu học. Tiếp tục thực hiện chương trình song ngữ tiếng Pháp tại 5 trường Tiểu học; giáo viên được dự họp định kì theo khối lớp với mạng lưới chuyên môn của Sở Giáo dục và chuyên viên của Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố vào các thứ sáu hằng tuần. Năm học 2016 – 2017, Thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai việc dạy Tiếng Chăm cho một bộ phận học sinh và người dân có nhu cầu, việc giảng dạy được tổ chức tại các chùa người Chăm và một số hội quán. Đồng thời, thực hiện dạy thí điểm tiếng Nhật ở lớp 3 tại 01 trường có đủ điều kiện và do phụ huynh tự nguyện tham gia với 4 lớp và 80 học sinh theo Kế hoạch 709/KH-BGDĐT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục thực hiện chương trình tin học tự chọn theo định hướng chuẩn quốc tế. Nhiều đơn vị đã nâng cấp hệ thống máy tính, cập nhật các phiên bản mới. Chuyên đề bồi dưỡng hè giúp giáo viên tin học củng cố kiến thức về phần mềm Encore. Phối hợp cùng IIG Việt Nam bồi dưỡng CBQL và giáo viên về chương trình tin học theo chuẩn IC3 Spark cho hơn 70 trường trên toàn thành phố; tổ chức cuộc thi vô địch tin học IC3 Spark.

Các hoạt động ngoài giờ lên lớp gắn với việc sinh hoạt câu lạc bộ buổi thứ hai như Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục biển đảo, mô hình câu lạc bộ lập trình robot, thí nghiệm vui, vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ, Nét vẽ xanh, Giáo dục an toàn giao thông, Violympic Toán, IOE, Ngày hội Công nghệ tương tác, chiếu phim khoa học, các hoạt động dã ngoại kết hợp học tập, các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng vườn rau…, đã được các trường triển khai, nhân rộng với nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo được sân chơi bổ ích cho học sinh. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn đưa việc Giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc, các hoạt động thể dục thể thao, bóng đá học đường,… làm cho hoạt động giáo dục tại đơn vị phong phú, sôi nổi và gắn với bản sắc dân tộc .

Hoạt động Robotics, một sân chơi trí tuệ, giúp các học sinh rèn luyện một số năng lực lắp ráp, năng lực hợp tác, năng lực trải nghiệm, năng lực lập trình trên máy tính,…. ngày càng thu hút nhiều đơn vị tham gia.

Các đơn vị tiếp tục chú trọng trang trí trường lớp nhằm thể hiện các nội dung giáo dục về lịch sử, địa lý, đạo đức và giáo dục địa phương mà vẫn thể hiện được tính thẩm mỹ qua các bức tranh tại các cầu thang, hành lang, phòng học,. ….

 • Giáo dục trung học

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các trường xây dựng Kế hoạch năm học bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ - Thành phố. Qua đó, chủ động phân phối thời gian dạy học hợp lý, bám sát trọng tâm để xây dựng bài học tích hợp, tổ chức các chương trình nhà trường, đa dạng các hình thức tổ chức dạy học như: dạy học ngoài không gian lớp học, dạy học gắn với thiên nhiên, di tích, bảo tàng… Việc dạy học được chú ý nhằm thực hiện không nặng nề, khô cứng, giáo viên chú trọng hướng dẫn học sinh tự học, nghiên cứu khoa học, giao việc cho học sinh phù hợp, vừa sức.

Đã tiến hành 244 lượt kiểm tra chuyên môn tại các trường trung học về thực hiện chương trình. Qua kiểm tra, đã yêu cầu các trường THPT có kế hoạch khắc phục, sửa chữa các thiếu sót và xử lý vi phạm tại 01 đơn vị. Các đơn vị có đủ điều kiện cơ sở vật chất tổ chức dạy học theo hai hình thức một buổi và 2 buổi/ngày trong đó tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày được tăng lên (160/189 trường).

Tiếp tục hướng dẫn các trường thực hiện nội dung giáo dục địa phương; lồng ghép, tích hợp các nội dung vào một số môn học; sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học hợp lý nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong giờ dạy; xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp (nội môn, liên môn) qua việc rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học ở từng môn học.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức hơn 1.040 buổi học trải nghiệm, sáng tạo, ngoài không gian lớp học cho 228.390 học sinh. Tiếp tục phối hợp với Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ tổ chức tiết học ngoài nhà trường với các chủ đề dạy học gắn với lịch sử, Địa lý địa phương; phối hợp với Thảo Cầm viên Sài Gòn thực hiện tiết học ngoài nhà trường nhằm tăng cường kỹ năng thực nghiệm, nâng cao ý thức bảo tồn sự đa dạng sinh học cho học sinh. Hội đồng bộ môn Sinh và Trung tâm Giáo dục vườn thú đã thiết kế chương trình học bài bản, khoa học cho học sinh với 18 chủ đề từ lớp 6 đến lớp 12.

Tiết học ngoài nhà trường được 33 trường trung học với gần 8.000 học sinh tham gia không chỉ mang ý nghĩa đổi mới phương pháp dạy - học mà còn thực hiện đổi mới cách kiểm tra, đánh giá; giúp học sinh mở mang kiến thức, trau dồi kỹ năng thực hành, trải nghiệm. Với hình thức xã hội hóa giáo dục và chính sách miễn giảm đã mở rộng đến nhiều trường và học sinh ở các huyện ngoại thành, vùng ven.

Năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thẩm định và cấp phép cho 31 đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Các trường Trung học cũng đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa cho học sinh, theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực gắn với định hướng nghề nghiệp; tập trung giáo dục các kỹ năng tư duy, tự chăm sóc bản thân, giao tiếp, thoát hiểm, nhận biết các vấn đề xung quanh... Một số trường đã chủ động thiết kế và tổ chức thành công các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua tiết học ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và lồng ghép ở một số bộ môn học tại trường. Năm học 2016 – 2017, có 114/189 trường THPT và 254/323 trường THCS có hoạt động CLB học thuật, CLB thể thao, văn nghệ và các hoạt động phong trào được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Hội thi “Lớn lên cùng sách” được tổ chức thành công với mục tiêu hướng đến sự trưởng thành của học sinh qua quá trình đọc sách; sự phát triển bền vững của thói quen đọc sách và kỹ năng đọc; sự lan tỏa của niềm đam mê đọc sách và văn hóa đọc trong môi trường học đường; nâng cao chất lượng học tập; phát huy chức năng, vai trò của thư viện trường học. Ngày 11/01/2017, Vòng chung kết tại Đường Sách Thành phố thu hút sự tham gia của 23/24 Phòng GD&ĐT, 134 học sinh THCS.

Cuộc thi Khoa học kỹ dành cho học sinh trung học năm nay có 604 đề tài dự thi cấp thành phố (THPT: 343 đề tài, THCS: 261 đề tài) với 148 trường tham dự. Qua đó đã chọn 18 đề tài dự thi cấp quốc gia và tất cả đều đạt giải. Trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế do Intel tổ chức tại bang California, Mỹ; dự án “Găng tay phiên dịch tương thích với điện thoại thông minh dành cho người khiếm thính” của 02 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã đạt giải Tư hạng mục Robot và máy móc thông minh.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các trường THCS và THPT được cung cấp phần mềm quản lý trường học trực tuyến, trên cơ sở đó, năm học 2016 - 2017 hầu hết các biểu mẫu báo cáo và số liệu báo được thực hiện trên môi trường internet. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thành công hình thức khảo sát trực tuyến cho 50.000 học sinh lớp 7 (PISA). Các sân chơi công nghệ dành cho giáo viên và học sinh như: Cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT” với 302 sản phẩm dự án tham dự, 105 sản phẩm vào vòng chung kết xếp hạng và 56 sản phẩm đạt giải; Cuộc thi “Giờ Lập Trình - Hour of Code” thu hút 23.000 học sinh cấp tiểu học và THCS tham dự; Cuộc thi “Lập trình với Kodu - Thành phố thông minh” có 21.056 sản phẩm của các học sinh lớp 6, 7, 8; Cuộc thi SROBOT với chủ đề “Chơi vui Robot - Học tốt Pascal” thu hút 200 đội thi với gần 600 học sinh đến từ 54 trường THPT… đã góp phần nâng cao hiệu quả việc học đi đôi với hành, dạy - học gắn liền với thực tiễn cuộc sống và nghiên cứu khoa học.

Đã tổ chức bồi dưỡng giáo viên giảng dạy tiếng Anh theo Đề án 2020 (398 người); triển khai dạy tiếng Anh lớp 6 và lớp 10 theo chương trình đối với các trường THCS thực hiện thí điểm. Các trường THPT Gia Định và THPT Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch giảng dạy tiếng Anh theo Đề án 2020 từ năm học 2016 – 2017; phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức tập huấn chuyên đề phát triển năng lực giảng dạy cho giáo viên THCS và THPT.

Tích cực tham gia các hội thi chuyên môn tiếng Anh do Bộ GD&ĐT tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi có sử dụng tiếng Anh. Cụ thể: cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, IOE, Toefl Junior, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn, thi tìm hiểu về văn hóa các nước nói tiếng Anh, thi viết thư bằng tiếng Anh; thi hát tiếng Anh, thi nghe tiếng Anh, thi kể chuyện tiếng Anh, tổ chức ngày hội ngoại ngữ…. Đây là những sân chơi rất bổ ích thực hiện theo hình thức xã hội hóa, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không áp lực về thành tích nhằm giúp các em có môi trường rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh.

Tăng cường xã hội hóa các hoạt động dạy và học ngoại ngữ, ưu tiên việc mời giáo viên nước ngoài tham giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ (các trường tổ chức thực hiện dạy học giao tiếp với giáo viên bản ngữ). Củng cố và phát triển các Câu lạc bộ tiếng Anh ở các trường trung học.

Các trường đều được trang bị phòng lab, máy vi tính, bảng tương tác… nên thuận lợi trong ứng dụng CNTT vào giảng dạy; trang bị đầy đủ tài liệu giảng dạy và bổ sung các đầu sách hay để hỗ trợ giáo viên và học sinh. Cung cấp miễn phí các website và nguồn tài nguyên bổ trợ công tác giảng dạy thông qua các tổ chức giáo dục và nhà xuất bản Oxford, Cambridge và Pearson.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp trực thuộc; các Phòng GD&ĐT quận, huyện tăng cường tham mưu Lãnh đạo địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức hoạt động dạy nghề phổ thông và hướng nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, khuyến khích dạy các nghề truyền thống địa phương; đa dạng hóa hình thức tư vấn hướng nghiệp. Đã tiến hành rà soát chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với kinh tế - xã hội địa phương và điều kiện nhà trường như: Tìm hiểu về kinh doanh, Tin học ứng dụng, Nghề truyền thống của địa phương… Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai giáo dục khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần tự tạo việc làm, tự thân lập nghiệp và cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần có để khởi nghiệp thành công.

 • Giáo dục thường xuyên
 1. Xây dựng xã hội học tập

Tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; hướng dẫn thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT; tập huấn nghiệp vụ đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã; khảo sát tại 24 phường, xã làm điểm Thông tư 44 và tình hình đăng ký các mô hình học tập, hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng (TT.HTCĐ), các câu lạc bộ Gia đình hiếu học; tổ chức tọa đàm các mô hình học tập. Trong năm 2016 mỗi quận, huyện chọn 1 đến 2 phường, xã thí điểm đánh giá “Cộng đồng học tập” cấp xã. Kết quả, có 23/24 phường, xã đạt loại Tốt; 05 phường, xã đạt loại Khá.

Hoạt động của các TT.HTCĐ nền nếp, đã huy động gần 1,5 triệu lượt ra học, tổ chức 4 lớp nghiệp vụ quản lý TT.HTCĐ cho Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Ban Giám đốc các TT.HTCĐ, TT.GDTX và giáo viên chuyên trách của 322 phường, xã, thị trấn về kỹ năng lập kế hoạch, dự toán ngân sách; liên kết phối hợp, huy động nguồn lực.

Về thực hiện chế độ chính sách theo Thông tư 96/2008/TT-BTC, đã có 224 TT.HTCĐ được cấp kinh phí ban đầu, 254 trung tâm chi phụ cấp trách nhiệm cho Ban Giám đốc, ngân sách đã chi 1,713 tỷ đồng cho hoạt động TT.HTCĐ và huy động từ nguồn xã hội hoá đạt 619,401 triệu đồng.

Năm 2016, có 146 TT.HTCĐ xếp loại tốt, 157 trung tâm xếp loại khá và 17 trung tâm xếp loại trung bình, không có trung tâm xếp loại yếu.

 1. Hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016”

Lễ Khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” Thành phố được tổ chức tại quận Bình Thạnh. Sau đó, xe loa của 23 quận, huyện đã đồng loạt diễu hành trên các tuyến đường chính của thành phố để tuyên truyền.

Đã tổ chức 246 xe loa; 1.124 phướn, băng-rôn, pa-nô, áp phích cổ động; 10 màn hình led cổ động; phát hành 9.850 tờ rơi, 3.082 bộ tài liệu tuyên truyền; có 165 bài viết, 29 phóng sự phát trên đài truyền hình, 33 bản tin phát trên đài phát thanh và 21.005 bài báo tường tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tổ chức 387 buổi hội thảo, tọa đàm huy động được 47.059 lượt người tham dự, tổ chức 27 cuộc triển lãm, 84 buổi văn nghệ tuyên truyền về học tập suốt đời tại Trung tâm văn hóa các quận, huyện, tổ chức 1.239 lượt người tham quan học tập các TT.HTCĐ, các mô hình, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả ở các quận, huyện.

Các quận, huyện đã tổ chức 183 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 8.509 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; 18 lớp tin học - ngoại ngữ cho 639 người; 83 lớp giáo dục kỹ năng sống cho 14.055 người; 54 lớp dạy nghề cho 1.980 lao động nông thôn; 30 lớp xóa mù chữ với 411 học viên; 11 lớp dạy chương trình giáo dục thường xuyên cho 1.213 người và 76 lớp khác với 3.653 người tham gia.

 1. Công tác nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Đã huy động 2.740 học viên bậc THCS (có 283 từ 18 tuổi trở lên), tăng 383 học viên so với năm học 2015-2016; bậc THPT huy động 17.353 học viên (có 3.321 ngoài độ tuổi phổ thông), tăng 784 học viên so với cùng kỳ năm học trước; tuyển mới 5.408 học viên lớp 10; có 7.036 học viên kết hợp học trung cấp nghề.

Công tác chỉ đạo, quản lý của các Trung tâm đã được tổ chức thực hiện ngày càng chuyên sâu, đồng bộ, thông qua quy chế làm việc, phân công phân nhiệm các bộ phận thực hiện. Chỉ đạo tốt các bộ phận xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Công tác tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại các đơn vị ngày càng nề nếp, hiệu quả, xây dựng được nhiều tập thể sư phạm gắn bó trách nhiệm, học viên tích cực học tập và chấp hành tốt các quy định.

Các Trung tâm tổ chức thực hiện tốt chương trình, đảm bảo quy định về tiến độ và nội dung. Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, đủ tiết thực hành và ôn tập, giảng dạy theo yêu cầu đổi mới. Nhiều Trung tâm đã có cách làm thiết thực và sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức, phương pháp thi, kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học viên để nâng cao chất lượng đào tạo (điển hình như TT.GDTX Quận 6, 10, 12 và Thủ Đức).

Trong năm học 2016 – 2017, đã tổ chức 21 chuyên đề cấp thành phố và 24 chuyên đề cấp cụm. Qua đó, giúp giáo viên chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và tích luỹ thêm các kiến thức và phương pháp giảng dạy.

Tổ chức kỳ thi học viên giỏi giải Toán nhanh trên máy tính cầm tay cấp thành phố với 75 thí sinh của 15 đơn vị. Kết quả, có 20 thí sinh đạt giải.

Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và các TT.GDTX. Qua đó, các đơn vị đã tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân quận, huyện các giải pháp xây dựng, kiểm tra đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ xã hội học tập.

 • Giáo dục chuyên nghiệp

Tổng số học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp Thành phố là: 85.147 gồm: Cao đẳng: 41.601; Trung cấp chuyên nghiệp: 30.899; Trung cấp Nghề: 2.783; Vừa học, vừa làm: 249; Liên thông: 996; Liên kết đào tạo: 2.045; Bồi dưỡng: 46; Ngắn hạn: 6.528.

Nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội, theo tình hình phát triển thành phố, các trường đã mở thêm nhiều ngành mới. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho phép một số trường trung cấp được đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm đa đạng hóa các loại hình đào tạo; cho phép đặt một số lớp đào tạo tại các quận, huyện nhằm giúp học sinh không phải di chuyển xa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã cho phép một số trường tuyển sinh học sinh tốt nghiệp THCS để nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học. Các trường cũng phối hợp với TT.GDTX trên địa bàn đào tạo học sinh hệ THCS có nguyện vọng lấy bằng TCCN và trung học bổ túc.

Các trường tiếp tục hiệu chỉnh chuẩn đầu ra và công bố chuẩn đầu ra theo hướng xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp. Nhằm đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và giúp HSSV dễ kiếm được việc làm sau tốt nghiệp, các trường chuyên nghiệp đã mời doanh nghiệp phối hợp đánh giá, góp ý chương trình đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn Phương pháp giảng dạy tin học theo chuẩn quốc tế IC3 cho 16 giảng viên, giáo viên; tập huấn giảng dạy tiếng Anh theo định hướng chuẩn quốc tế TOEIC cho 15 giảng viên, giáo viên của 6 trường; tập huấn chương trình dạy và học tiếng Anh trực tuyến ED của ETS cho 32 giảng viên của 11 trường; phối hợp trao chứng chỉ C.IV về giảng dạy và đánh giá cho 09 giáo viên theo chuẩn của TAFE New South Wales, Úc; tổ chức cho 62 CBQL, GV thăm và làm việc với Cao đẳng Chonburi Technology, Cao đẳng Phongsawadi Technology và Đại học Bangkok, Thái Lan; tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng điều hành, quản lý hệ thống giáo dục và trường Đại học tại Úc.

Các trường cũng tăng cường công tác dự giờ, thao giảng định kỳ cấp khoa, tổ và trường để giáo viên học tập trao đổi kinh nghiệm. Trong năm học các trường đã có 791 giáo viên tham gia kiểm tra chuyên môn với số tiết là 1.634, 457 giáo viên được tham gia dự giờ với 694 tiết và có 975 giáo viên đang ký dạy tốt với 2.174 tiết.

Mạng lưới chuyên môn khối chuyên nghiệp Thành phố gồm 12 tiểu ban với 277 thành viên. Các Tiểu ban đã tích cực tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và khuyến khích các trường chuyên nghiệp đăng ký và tham gia nghiên cứu khoa học theo chương trình của Sở Khoa học và Công nghệ; khuyến khích các trường tổ chức nhiều hội thảo khoa học; chỉ đạo hỗ trợ học sinh trung học nghiên cứu khoa học. Đã phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật thành phố tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 24.

Nhìn chung, các trường đã thể hiện sự quan tâm và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu. Trong năm học, đã có 109 hội thảo chuyên đề, 458 đề tài nghiên cứu khoa học (218 cấp khoa, 235 cấp trường và 5 đề tài cấp thành phố).

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự chủ động hội nhập và phát triển của Thành phố, đặc biệt là nhu cầu nhân lực chất lượng cao, các trường chuyên nghiệp đã hết sức chú trọng xây dựng quan hệ, liên kết hợp tác nhằm tranh thủ công nghệ đào tạo tiên tiến và nguồn hỗ trợ của các cơ sở đào tạo uy tín ở nước ngoài; qua đó, nâng cao chất lượng, tiếp cận chuẩn đào tạo nghề nghiệp tiên tiến trong khu vực và quốc tế. Một số chương trình hợp tác tiêu biểu như:

- Dự án “Đào tạo điện” với sự tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Đức (DEG) do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng hợp tác cùng Tổ chức Châu Á vì sự phát triển xã hội và chuyển đổi bền vững - ASSIST và Công ty TNHH Tư vấn Ưu Việt - ECCI.

- Dự án “Triển khai chương trình đào tạo về bánh mì và bánh ngọt Pháp dành cho những thanh niên dễ bị tổn thương của Việt Nam” do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức hợp tác cùng Viện hợp tác phát triển Châu Âu (IECD) thực hiện.

- Dự án “Cải thiện khả năng có việc làm và hòa nhập xã hội của thanh niên thông qua việc củng cố khóa đào tạo nghề kỹ thuật về Điện công nghiệp và dân dụng & Bảo trì và sữa chữa ô tô” do Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phối hợp với tổ chức phi Chính phủ Institut Européen de Cooperation et de Déveppement (IEC) triển khai.

- Dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo về lĩnh vực thang máy và thang cuốn cho Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thực hiện và được công ty TNHH Kone Việt Nam (Hà Lan) tài trợ.

- Dự án “Hỗ trợ khởi nghiệp (Start-up) lĩnh vực IT Hàn - Việt” do Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 hợp tác cùng Tổ chức tình nguyện quốc tế Hàn Quốc (KVO) thực hiện.

- Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học South California - Hoa Kỳ thực hiện chuyển đổi các khóa học tín chỉ, chuyển tiếp sinh viên theo chương trình 2+2, trao đổi chương trình, giảng viên, nghiên cứu khoa học.

- Chương trình hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Sư phạm Chương Hóa - Đài Loan thực hiện Hội thảo chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ và giao lưu văn hóa.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giám sát hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Đã thực hiện 2 đoàn kiểm tra công tác chuyên môn; kiểm tra thực hiện quy chế hoạt động của 10 trường chuyên nghiệp; kiểm tra việc thực hiện liên kết đào tạo chưa đúng theo quy định như: trường Trung học Thủy sản liên kết với Trường Đại học Nha Trang, Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á liên kết với Trường Đại học Duy Tân, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á liên kết với Trường Trung cấp Trường Sơn, Trường Trung cấp Văn thư Lưu trữ liên kết với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội...

Tính đến ngày 30/7/2016, Thành phố đã có 15/16 trường cao đẳng và 16/32 trường Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng được tổ chức thành 6 Hội đồng khối ngành gồm: khối ngành Sư phạm, Sức khỏe, Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Kinh tế và Chính trị - Pháp luật. Nhiệm vụ của Hội đồng là tham mưu Lãnh đạo Thành phố các giải pháp nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 7 chương trình đột phá của Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; đã trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố đề án “Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020”.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi tay nghề trẻ cấp Thành phố năm 2016 thu hút được sự tham gia của 233 thí sinh đến từ 35 đơn vị; Phối hợp với Thành đoàn và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thi “Học sinh - sinh viên giỏi nghề lần 9 – năm 2017” thu hút 497 thí sinh đến từ 32 trường với 11 nghề.


 

III. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC:

 1. Công tác tuyển dụng:

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyển dụng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; triển khai văn bản số 1603/GDĐT-TC ngày 25 tháng 5 năm 2016 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2016-2017.

Căn cứ các quy định và yêu cầu nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế được giao, đề án xác định vị trí việc làm của từng đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyển dụng và thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện công tác tuyển dụng theo một qui trình thống nhất, dân chủ, khoa học, công khai và minh bạch. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức nhiều buổi họp, hội nghị để triển khai, tập huấn, tuyên truyền và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác tuyển dụng đối với Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

Tổng số viên chức tuyển dụng khối Mầm non là 910 người, Tiểu học 1.679 người, Trung học cơ sở 994, Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên 438, trường Trung cấp, Cao đẳng trực thuộc là 97 giảng viên và 26 nhân viên.

 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành

Tiếp tục thực hiện Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2020” đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 và Quyết định số 5954/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016; Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cụ thể: Kế hoạch số 1324/KH-GDĐT-TC ngày 06 tháng 5 năm 2016 và Kế hoạch số 4394/KH-GDĐT-TC ngày 19 tháng 12 năm 2016 về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và năm 2017; Kế hoạch số 3073/KH-GDĐT-TC ngày 09 tháng 12 năm 2016 về việc tổ chức lớp Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cho cán bộ, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017; Kế hoạch số 2010/KH-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 năm 2016 về bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố trong hè năm 2016; Kế hoạch số 3156/KH-GDĐT-TC ngày 16 tháng 9 năm 2016 về bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore; Kế hoạch số 689/KH-GDĐT-TC ngày 8 tháng 3 năm 2017 về tổ chức đi thực tế các chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore tại nước ngoài năm học 2016 – 2017.

Công tác bồi dưỡng chuẩn hoá đã được các quận, huyện quan tâm, chú trọng, tỷ lệ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn tăng cao so với những năm trước đây. Bằng việc sử dụng nhiều nguồn kinh phí, trong năm các quận, huyện đã tăng cường việc liên kết mở các lớp đào tạo trên chuẩn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại địa phương. Do vậy tỷ lệ cán bộ, giáo viên đã tốt nghiệp và đang học trên chuẩn ngày càng cao.

Kết quả thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố bồi dưỡng CBQLGD trường phổ thông (kinh phí đi học do đơn vị hỗ trợ từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp), gồm 06 lớp với 319 người tham dự (là CBQL, giáo viên, nhân viên các trường THPT, trung tâm GDTX và các đơn vị trực thuộc), cụ thể: 01 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng (27 người), 01 lớp Bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông (85 người), 02 lớp Bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông (125 người), 01 lớp Bồi dưỡng CBQL trường phổ thông (56 người), cử 26 người tham gia lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục từ năm 2015 đến năm 2017 tại trường Đại học Sài Gòn.

- Mở 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn trong nước (152 người tham gia), bao gồm: 01 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông năm 2016 (56 người);01 lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông năm 2017 (70 người); 01 lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục (26 người); 139 người tham gia lớp Thạc sĩ Quản lý giáo dục tại Đại học Sư phạm Thành phố; 15 người tham gia các lớp Thạc sĩ chuyên ngành và 07 người tham gia chương trình nghiên cứu sinh (trình độ Tiến sĩ) tại các trường Đại học trên địa bàn thành phố; 18 trường hợp tham gia các chương trình bồi dưỡng, học tập chuyên môn, ngoại ngữ tại nước ngoài (tiếng Anh nghiệp vụ, dạy trẻ khuyết tật).

- Cử 317 người tham dự lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính (năm 2016: 133 người, năm 2017: 184 người); cử công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng như: kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (64 người), kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (04 người), kiến thức quản lý nhà nước chương trình cán sự (16 người), bồi dưỡng ngạch kế toán viên (41 người), bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (01 người), kiến thức Hội nhập Quốc tế (01 người), Kỹ năng giao tiếp, ứng xử nơi công sở (08 người), Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (07 người), Nghiệp vụ giám sát thi công, xây dựng công trình (08 người), Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và nâng cao (05 người), tham gia các lớp tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ, công chức, viên chức, công tác Thanh niên, văn thư, lưu trữ (136 người).

- Tổ chức cho 206 người (03 lớp) tham gia học tập và học tập thực tế cho 138 người (05 đợt) tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Malaysia, 48 người tham quan học tập tại Úc và Newzeland.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn theo chuyên đề và bồi dưỡng chuyên môn hè với 32 chuyên đề, 46 lớp tập huấn cho 5.131 lượt CBQL, giáo viên và nhân viên toàn ngành. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học chương trình tích hợp,…

Nội dung và tài liệu tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ, cụ thể, phong phú, đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức cho giáo viên và đảm bảo yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề được xây dựng từ những phản hồi thực tiễn giảng dạy, tổ chức hoạt động và việc sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học nên đạt được hiệu quả thiết thực.

Công tác bồi dưỡng theo chuyên đề:

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBQLGD các cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý, có tính chuyên nghiệp cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, quản lý; từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến quận, huyện (cụm trường) và các trường đã tổ chức các chuyên đề thiết thực với số lượng như sau:

Chuyên đề

Mầm non

Tiểu học

Trung học

cơ sở

 

THPT

GDTX

MN,

Trường chuyên biệt

(thuộc Sở)

TCCN

Tổng cộng

Sở

153

117

259

8

6

6

549

Quận, huyện/cụm trường

513

595

915

24

15

10

2.072

Trường

2.763

2.963

2.455

81

21

18

8.301

Tổng cộng

3.429

3.675

3.629

113

42

34

10.922

Bồi dưỡng thường xuyên:

Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai các kế hoạch bồi dưỡng: Kế hoạch số 2010/KH-GDĐT-TC ngày 22 tháng 6 năm 2016 về kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố trong hè năm 2016; Kế hoạch số 2742/KH-GDĐT-TC ngày 19 tháng 8 năm 2016 về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017; Kế hoạch số 3016/KH-GDĐT-TC ngày 07 tháng 9 năm 2016 về kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017. Kết quả thực hiện:

- Bồi dưỡng hè: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hè cho toàn ngành được triển khai với nội dung bồi dưỡng thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời, bám sát nhu cầu của từng bộ môn, từng đối tượng cụ thể. Đã tổ chức 78 chuyên đề, 256 lớp tập huấn cho 9.908 lượt CBQL, giáo viên và nhân viên toàn ngành.

- Bồi dưỡng thường xuyên:

+ Năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 3796/GDĐT-TC ngày 07 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn công tác đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016 – 2017; Công văn số 1301/GDĐT-TC ngày 21 tháng 4 năm 2017 về hướng dẫn hồ sơ đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017;Công văn số 1302/GDĐT-TC ngày 21 tháng 4 năm 2017 về hướng dẫn thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tiếp theo. Trên cơ sở đó, các Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở từ tháng 8 năm 2016. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các nhà trường trực thuộc và cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vào cuối năm học 2016 - 2017.

+ Về công tác Bồi dưỡng thường xuyên của cấp THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc: Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao. Cuối năm học, Hiệu trưởng đã tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lí, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các đơn vị trực thuộc và cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho 402 CBQL và 9.387 giáo viên vào cuối năm học 2016 – 2017 (theo Quyết định số 1269/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 6 năm 2017 về công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017 và Quyết định số 1518/QĐ-GDĐT-TC ngày 20 tháng 7 năm 2017 về công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý năm học 2016-2017).

+ Việc đánh giá kết quả BDTX của giáo viên vào cuối năm học 2016 – 2017 được thực hiện theo từng đơn vị đúng quy trình, kết quả như sau:

BẬC HỌC

TỔNG SỐ CBQL

KẾT QUẢ XẾP LOẠI BDTX

Giỏi

Khá

Trung bình

Không hoàn thành

Đạt yêu cầu

(CBQL)

Không đạt yêu cầu

(CBQL)

Mầm non

14.075

7.096

6.153

427

399

 

 

Tiểu học

19.930

9.088

8.977

405

196

1.259

5

THCS

16.472

7.494

7.653

323

243

756

3

THPT

9.058

4.092

4.388

150

111

317

0

GDTX

600

233

275

20

4

68

0

Trực thuộc

254

144

84

1

8

17

0

+ Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện rà soát, củng cố công tác bồi dưỡng chuẩn hóa cho CBQL, giáo viên các cấp học, bậc học, với các phòng ban chuyên môn xây dựng và triển khai các nội dung, chương trình bồi dưỡng hè và năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp học, bậc học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ (chương trình 500 của Thành ủy) và triển khai cho các đơn vị để cử cán bộ, giáo viên tham gia dự tuyển. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức của thành phố năm 2015, 2016 và cử công chức, viên chức của ngành tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong nước và nước ngoài theo đúng theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2. Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” và “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”

Sở Giáo dục Đào tạo đã triển khai Kế hoạch số 4551/KH-GDĐT-TC ngày 30 tháng 12 năm 2016 về khảo sát và bồi dưỡng nâng cao năng lực ngôn ngữ cho giáo viên các cấp theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm 2017 nhằm tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên hiện có. Qua đó, phối hợp với trường Đại học Sư phạm thành phố, Công ty Cổ phần IIG Việt Nam tổ chức bồi dưỡng cho 262 giáo viên tiếng Anh thành phố; phối hợp với Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tổ chức tu nghiệp tại nước ngoài cho 15 giáo viên tiếng Anh cốt cán các cấp.

Thực hiện các Quyết định số 5659/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” và Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đào tạo giáo viên giảng dạy các môn toán, khoa học bằng tiếng Anh giai đoạn 2017 – 2020; căn cứ thỏa thuận hợp tác với Công ty EMG Education và tổ chức PEASON Education (một tổ chức giáo dục uy tín của Vương quốc Anh), Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khóa đào tạo giáo viên Toán và Khoa học bằng tiếng Anh năm 2017 với chỉ tiêu 100 giáo viên cấp Tiểu học. Chương trình đào tạo sẽ tiếp tục được triển khai và mở rộng đến các cấp học, bậc học tiếp theo nhằm nâng chuẩn giáo viên, giúp mở rộng và giảm chi phí tham gia Chương trình Tích hợp theo đúng lộ trình của Đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã xây dựng và tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục ngành học mầm non tại nước ngoài và sẽ triển khai thực hiện từ năm học 2017 – 2018.

 1. Thực hiện chế độ, chính sách:

Sở Giáo dục và Đào tạo luôn xác định: đội ngũ nhà giáo là lực lượng cơ bản, là yếu tố quyết định cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo thành phố. Công tác tham mưu nâng cao chế độ, chính sách, cải thiện đời sống cho đội ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đối với các chế độ, phụ cấp theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời triển khai; tích cực, chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, giải quyết những phát sinh về phụ cấp thâm niên, đứng lớp, dạy thêm giờ, phụ cấp ưu đãi; giải quyết việc nâng lương, nghỉ hưu, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, theo chế độ…

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ mà Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt, cụ thể: chế độ về trợ cấp dạy hòa nhập; hỗ trợ giáo viên dạy giáo dục công dân, pháp luật và kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành mầm non; hỗ trợ viên chức y tế trường học; chế độ, chính sách với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ thêm 3 năm đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2019 – 2020 theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX đã thông qua Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 về chính sách thu hút giáo viên mầm non công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Hoạt động tương trợ:

Nhằm kịp thời giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, Công đoàn Giáo dục thành phố tiếp tục thực hiện Quỹ tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp, Quỹ tương trợ nan y với số tiền 133 triệu đồng; vận động xây dựng 09 “Mái ấm công đoàn” cho giáo viên, nhân viên trong ngành ổn định đời sống, yên tâm công tác; giá trị mỗi căn nhà là 50 triệu đồng. Ngoài ra, phong trào tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp tại các địa phương khó khăn, nhất là các tỉnh miền Trung vừa chịu thiên tai, cũng được triển khai và được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành với số tiền quyên góp được là 4.284 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên quan tâm, vận động các Mạnh thường quân hỗ trợ các phần quà giúp đỡ giáo viên có nhiều đóng góp cho ngành, gương mẫu trong công việc và có hoàn cảnh khó khăn. Đã tổ chức tặng các phần quà với tổng trị giá 639 triệu đồng cho một số giáo viên, nhân viên trong ngành.


 

 1. I TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ VÀ ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC:
 2. Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, đảm bảo mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020–2021. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng đề án trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Ngày 05/8/2016 Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 102/2016/NQ-HĐND về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2016 về quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020–2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ chế thu, sử dụng học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đáp ứng mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chính sách ưu đãi về giáo dục của thành phố là từng bước nâng cao dân trí, tập trung hỗ trợ cho con em hộ nghèo đi học, không để một học sinh nào bỏ học vì lý do không có tiền đóng học phí; đồng thời cấp Dự toán từ đầu năm cho mục đích bù lại số tiền đã miễn giảm cho các đối tượng theo qui định để đảm bảo ổn định nguồn kinh phí hoạt động cho các trường. Đặc biệt, chính sách miễn giảm của thành phố ngoài học phí còn được áp dụng cho cả chi phí tổ chức học buổi 2 đối với giáo dục phổ thông.

Thành phố đã ban hành Quyết định số 3582/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016-2020; trên cơ sở đó, đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc diện hộ nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Triển khai thực hiện thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, qua đó nâng cao tính tự chủ, tiếp tục đổi mới cơ chế về tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho đội ngũ.

 1. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo.

Đối với khối trường công lập có sự huy động nguồn lực đóng góp từ cha mẹ học sinh và các lực lượng khác cho nhiều mục đích khác nhau như xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh dành hơn 26% vốn ngân sách cho việc chi thường xuyên và chi cho đầu tư xây dựng mới, sửa chữa và cải tạo, nâng cấp trường học. Tuy nhiên, ngân sách chưa đủ để đảm bảo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn về trường lớp.

Các nhà trường luôn quan tâm, phối hợp tốt với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh. Đầu mỗi năm học, Đại hội đại biểu Cha mẹ học sinh được tổ chức nghiêm túc, bàn luận dân chủ để xây dựng chương trình hoạt động thiết thực cho nhà trường. Từ đó, các trường tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh hoạt động và sẽ được xem xét trong quá trình đánh giá về xã hội hóa giáo dục và công tác quản lý nhà trường hàng năm.

  Ngoài học phí, cha mẹ học sinh các trường đã tự nguyện đóng góp tài trợ hoạt động dạy và học, trang bị cơ sở vật chất (trung bình hàng năm khoảng 450 tỷ đồng). Cơ cấu của khoản chi nguồn tài trợ của cha mẹ học sinh thường bao gồm: Các hoạt động thường xuyên phục vụ việc học tập của học sinh; Quỹ khen thưởng cho học sinh cuối kỳ, cuối năm học; Hỗ trợ thăm hỏi, ốm đau, các hoạt động đột xuất trong lớp, trường; Đóng góp cải thiện cơ sở vật chất, mua sắm nhỏ phục vụ trường, lớp học, sửa chữa nhỏ trường lớp... Trong năm học vừa qua, việc tiếp tục mở rộng Chương trình “Dạy Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”, Đề án Thẻ học đường thông minh – Thẻ SSC, mô hình trường tiên tiến,... cũng là những minh chứng cho sự thành công của hoạt động xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự tham gia đóng góp của phụ huynh cho các hoạt động giáo dục tại nhà trường.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách kích cầu đầu tư. Đây là hình thức huy động vốn (phụ huynh học sinh trả vốn gốc trong thời gian từ 7 - 9 năm, thành phố trả lãi vay) được nhiều cha mẹ học sinh hưởng ứng. Việc đóng góp thông qua chương trình kích cầu của thành phố để đầu tư xây dựng trường và các cơ sở vật chất khác cho phép nhà nước tiết kiệm một phần kinh phí đầu tư xây dựng và chuyển ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản cho khu vực khó khăn trong thành phố. Đây là một mô hình ba bên, nhà trường cùng với cha mẹ học sinh và chính quyền thực hiện. Chương trình kích cầu tạo thêm cơ hội cho học sinh được học tập với điều kiện cơ sở vật chất khang trang và bảo đảm. Phụ huynh học sinh hoàn toàn chủ động trong việc thực hiện tăng cường cơ sở vật chất của trường đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt cho con em mình ở trường; phương thức thực hiện kích cầu rõ ràng và minh bạch về các khoản đóng góp; chất lượng giáo dục ngày càng được cải thiện, kinh phí trả vốn kích cầu cộng với học phí vẫn thấp hơn so với trường tư thục trong khi cơ sở vật chất lại tốt hơn và chất lượng yên tâm hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung nguồn lực, phát triển mạnh việc xã hội hóa giáo dục. Đến nay, số lượng trường ngoài công lập là 808, chiếm 37,27% tổng số trường trên địa bàn Thành phố, tăng 113% so với năm 2010. Trong đó, số trường mầm non ngoài công lập là 700 trường (60,8 %), số trường THPT ngoài công lập là 82 trường (43,85%), số trường Tiểu học và THCS ngoài công lập lần lượt là 19 và 7 trường (chiếm tỷ lệ 3,85% và 2,59%), số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngoài công lập là 46 trường (71,88%).

Đa dạng hóa các loại hình giáo dục đã tạo điều kiện bổ sung mặt mạnh cho nhau giữa các loại hình giáo dục, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đáp ứng yêu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội. Tạo điều kiện tăng thu nhập giáo viên một cách phù hợp đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Năm học 2016 – 2017, Lãnh đạo Thành phố tiếp tục thông qua chủ trương cho phép thực hiện Đề án xây dựng thư viện thông minh tại các trường phổ thông theo phương án kích cầu, được hưởng các ưu đãi về thời gian hoàn vốn, Thành phố trả lãi vay,...

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xây dựng Đề án “Xã hội hóa giáo dục” nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Đề án sẽ mạnh dạn đưa vào các chính sách, cơ chế đầu tư, ưu đãi về đất đai, vốn hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đào tạo ngoài công lập; cơ chế cho thuê cơ sở vật chất để phát triển giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy mô hình trường tiên tiến, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng để tham mưu Lãnh đạo Thành phố Đề án trường tự chủ. Đây là những mô hình tiên tiến, vận động sự tham gia của phụ huynh và xã hội để phát triển nhà trường, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục.

 1. TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI TIẾP CẬN GIÁO DỤC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, TRẺ EM KHUYẾT TẬT ĐẾN TRƯỜNG VÀ HÒA NHẬP VÀO CUỘC SỐNG

Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một số hoạt động cụ thể đã được tổ chức trong năm học 2016 – 2017:

- Hội thi giáo viên dạy giỏi học sinh Khuyết tật cấp Thành phố;

- Tập huấn Chương trình khung cho trẻ khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học và tổ chức tham quan học tập về việc thực hiện chương trình khung;

- Tập huấn chuyên đề “Làm gì khi trẻ chậm nói”; ”Rối loạn phổ tự kỷ - Bảng tầm soát M-CHAT”;

- Chuyên đề "Chẩn đoán-Tư vấn-Can thiệp"; "Trị liệu tâm vận động";

- Bồi dưỡng “Nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục trẻ khuyết tật thông qua phương pháp giáo dục đặc thù theo từng dạng tật của trẻ” tại các trường chuyên biệt Hy Vọng – Gò Vấp, Bình Minh – Tân Phú, Chuyên biệt Quận 10 và Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu với sự tham gia của tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, các trường chuyên biệt trong thành phố;

- Tổ chức 14 lớp Bồi dưỡng về nhận thức chuyên môn Giáo dục hòa nhập cho 1.400 cán bộ, giáo viên ở các trường hòa nhập các bậc học từ Mầm non đến Trung học;

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về Giáo dục đặc biệt cho 140 cán bộ, giáo viên của các trường chuyên biệt về chuyên môn các dạng tật, chẩn đoán đánh giá Trẻ có khó khăn, xây dựng Kế hoạch Giáo dục cá nhân phương pháp trị liệu cho Trẻ có dấu hiệu Rối loạn phát triển;

- Phối hợp với trường Đào tạo thực hành chuyên viên Tâm vận động của Vương Quốc Bỉ hoàn thành việc đào tạo cho 26 GV trở thành chuyên viên trị liệu Tâm vận động tại các cơ sở giáo dục đặc biệt của thành phố.

- Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hoạt động của Trung tâm với các tỉnh thành: An Giang, Cần Thơ, Phú Yên và các tổ chức trong và ngoài nước: Hội Bảo trợ Quyền Trẻ em Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đặc biệt Việt Nam, Tổ chức Unicef - Việt Nam, Trường Đại học TSUKUBA - Nhật; Tổ chức L’appel – Pháp.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thực hiện quy trình can thiệp sớm cho trẻ có khó khăn và trẻ khuyết tật. Học sinh được học đầy đủ 7 kỹ năng: kỹ năng tự lực, kỹ năng xã hội, kỹ năng tự quản lý (vệ sinh nhà cửa, nơi ăn ở học tập), kỹ năng học tập, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nền hướng nghiệp, kỹ năng ra cộng đồng.

Các nhà trường luôn quan tâm những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tận tình hướng dẫn và giải quyết kịp thời các chế độ cho học sinh khuyết tật đến cha mẹ học sinh; tham mưu tốt với lãnh đạo các cấp kịp thời giải quyết cho học sinh theo chế độ và đặc biệt là các trường hợp học sinh khó khăn. Thực hiện phối hợp các đoàn thể trong nhà trường trong công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục về quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật. Hỗ trợ học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

 1. VI. CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH
 1. Đề án tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng, tổ chức lấy ý kiến của các sở ban ngành có liên quan và hoàn chỉnh Đề cương “Đề án tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030”. Đề cương đã được Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt và hiện đang được Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện.


 

 1. Các Đề án, Kế hoạch đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành công văn số 6883/UBND-VX ngày 30 tháng 11 năm 2016 về thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất, khu công nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành công văn số 4236/GDĐT-MN ngày 08 tháng 12 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động làm thêm giờ; định mức chi cụ thể... Từ tháng 12 năm 2016, triển khai thực hiện thí điểm kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” thực hiện giữ trẻ đến 17g30 và cả ngày thứ bảy ở 2 quận: Quận Bình Tân (trường Mầm non 30/4 khu công nghiệp Vĩnh Lộc) và Quận Thủ Đức (trường Mầm non Khu chế xuất Linh Trung 1 - Phường Linh Xuân và trường Mầm non Khu chế xuất Linh Trung II - Phường Linh Trung).

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX thông qua Nghị quyết số 113/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng thêm 3 năm, bắt đầu từ năm học 2017 -2018 đến năm học 2019 – 2020 theo Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX tại kỳ họp thứ 5 thông qua “Chính sách hỗ trợ và thu hút giáo viên mầm non tại Thành phố”. Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND đã được ban hành và chính thức có hiệu lực triển khai từ ngày 01/9/2017.

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt chủ trương và bố trí vị trí đất để lập dự án đầu tư xây dựng “Trung tâm Khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên Thành phố”. Tuy nhiên, vị trí đất được bố trí có điều chỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát vị trí mới tại Đài Phát sóng Quán Tre, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 (diện tích 5,8 ha). Ngày 05 tháng 6 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tờ trình số 1949/TTr-GDĐT-KHTC về đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt thực hiện Đề án.

 1. Các Đề án, Kế hoạch đã được dự thảo, tổ chức lấy ý kiến và đang hoàn chỉnh để trình Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt:

- Dự thảo Đề án “Giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” đã được lấy ý kiến góp ý của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, các giáo viên và Hội đồng bộ môn âm nhạc cùng đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành, đơn vị có liên quan gồm: Sở Văn hóa - Thể thao, Thành đoàn, Đài Tiếng nói Nhân dân và Đài truyền hình thành phố, Nhạc viện Thành phố, Hội Âm nhạc Thành phố, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại TP.HCM, Trung tâm Văn hóa Thành phố.

- Dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố” đã được lấy ý kiến trong nội bộ ngành, hiện đang hoàn chỉnh theo góp ý của các đại biểu.

- Dự thảo Đề án “Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020” đã được góp ý của Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các trường chuyên nghiệp của Thành phố. Tuy nhiên, do những thay đổi trong quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và việc sáp nhập các trung tâm tại các quận, huyện nên đề án cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với những quy định mới.

- Đề cương Đề án “Xã hội hóa ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; tầm nhìn đến năm 2030” đã tiến hành lấy ý kiến của các đơn vị giáo dục trên địa bàn Thành phố theo tinh thần của Thông báo 341/TB-VP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; hiện đang tiếp tục lấy ý kiến các sở ban ngành liên quan trước khi tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

- Kế hoạch “Đào tạo giáo viên dạy toán và khoa học bằng tiếng Anh” theo chương trình phối hợp với EMG Education và Pearson Education đã được triển khai

 1. Các Đề án, Kế hoạch đang được dự thảo, triển khai thí điểm:

- Chương trình “Truyền thông giáo dục” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty Fresh Media & Solutions xây dựng kế hoạch thí điểm. Theo đó, chương trình sẽ được thí điểm triển khai tại 37 trường THPT đang triển khai Đề án Thẻ học đường thông minh – Thẻ SSC ngay đầu năm học 2017 – 2018. Qua đó, rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh đề án trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để triển khai toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố từ năm 2018.

- Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tin học cho giáo viên và học sinh thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn quốc tế (giai đoạn 2018 - 2030)” do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty IIG Việt Nam xây dựng từ tháng 5 năm 2017. Hiện đang tiến hành lấy số liệu quy mô trường, lớp, thiết bị tin học của các trường phổ thông trong thành phố.   


 

Phần II

ĐÁNH GIÁ CHUNG

 

I/ Thuận lợi

Luôn được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc đề ra các chủ trương giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành học. Có sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường văn hóa, phát triển giáo dục toàn diện.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo với tất cả tình thương và trách nhiệm đã tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm, tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường.

Thành phố đã có kế hoạch, chỉ đạo chuyên môn cụ thể đến các trường. Tổ chức nghiêm túc việc quản lý chuyên môn, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ. Trong năm học, tại các cơ sở giáo dục, nề nếp dạy học được đảm bảo ổn định, phương pháp dạy học tích cực được đầu tư thực hiện có hiệu quả và luôn phát triển theo chiều hướng tích cực. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường. Qua kiểm tra, thanh tra, các sai sót đã được phát hiện chấn chỉnh, các trường hợp sai phạm được xử lý kịp thời.

Các Đề án, Chương trình, Kế hoạch, giải pháp đột phá nhằm thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29-NQ/TW được triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

 

II/ Một số khó khăn, hạn chế

Mặc dù đã được quan tâm, ưu tiên đầu tư, nhưng với dân số tăng cơ học cao, hệ thống trường lớp của thành phố chỉ mới đảm bảo được chỗ học nhưng sĩ số học sinh/lớp còn cao, chưa đáp ứng được nhu cầu học 2 buổi/ngày.

Thành phố đã quan tâm, ban hành nhiều chính sách, chế độ đặc thù, song mức thu nhập của đội ngũ cán bộ - giáo viên – nhân viên trong ngành còn chưa tương xứng.

Một số quy định chung của Trung ương chưa tính đến đặc thù của một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh nên khi triển khai gặp phải những bất cập, khó khăn nhưng chậm được giải quyết.

 


Phần III

NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Năm học 2017 – 2018, ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung của Nghị quyết 29/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 8 – BCH TW Khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh các giải pháp toàn diện nhằm thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2021; qua đó, đưa giáo dục và đào tạo thành phố nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố mà giáo dục phổ thông là nền tảng.

Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội, các thuận lợi – khó khăn và yêu cầu giáo dục đào tạo của Thành phố, thầy và trò Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục tập trung giữ vững và nâng cao “kỷ cương, nề nếp, trách nhiệm, đạo đức và tri thức”. Cụ thể, thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I/ Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục

 1. Tiếp tục thực hiện các nội dung Nghị quyết của Thành ủy chuyên đề về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng “Đề án tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo Thành phố đến năm 2030” nhằm đưa giáo dục và đào tạo thành phố tiếp cận giáo dục tiên tiến khu vực và thế giới, theo các tiêu chí:

1.1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp thực hiện và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định bộ sách giáo khoa phù hợp thực tiễn phát triển của Thành phố dựa trên khung chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Chương trình giáo dục ngoài việc trang bị kiến thức cho người học cần chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và ý chí khởi nghiệp trong học sinh. Chú trọng kỹ năng thực hành và kỹ năng thực hành xã hội của học sinh.

1.3. Cho phép các trường chủ động trong thực hiện kế hoạch dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và thời lượng dạy học; chủ động xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn và đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình trường (trường chuyên, trường tiên tiến hiện đại…).

1.4. Học sinh được:

- Học tập và hoạt động cả ngày trong trường.

- Được giảng dạy và học tập bằng những phương pháp tiên tiến, hiện đại của thế giới, chú trọng phát triển tư duy khoa học, sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu.

- Có nền tảng tiếng Anh, tin học đạt chuẩn để có thể tiếp tục học tập,
làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Có thể chơi được ít nhất 01 môn thể thao; có kiến thức về âm nhạc,
mỹ thuật và có kỹ năng thực hành xã hội để có thể thích ứng cuộc sống.  

 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục; đẩy mạnh công tác xã hội hóa tại các nhà trường.
 2. Phát huy dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện đầy đủ và đúng quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục; thực hiện đúng quy định về quản lý tài chính, tài sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại các đơn vị và xử lý nghiêm các vi phạm.
 3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến, áp dụng dịch vụ bưu chính công, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Tăng cường cung cấp thông tin cho phụ huynh, học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, học sinh khi cần cập nhật thông tin hay liên hệ với nhà trường.
 4. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục và việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo. Tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục.
 5. Thực hiện nghiêm Quy định quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp dạy thêm không đúng quy định. Xây dựng và triển khai Trang hỗ trợ học tập trực tuyến, tạo điều kiện tự học cho học sinh.
 6. Quản lý chất lượng đầu ra; quản lý quá trình đào tạo và chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục; sử dụng hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế để kiểm định chất lượng đào tạo các chương trình tiên tiến; kiểm định trình độ ngoại ngữ, tin học của các bộ quản lý, giáo viên và học sinh theo chuẩn quốc tế.
 7. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, giải pháp thực hiện đổi mới toàn diện của ngành theo hướng chủ động, tích cực để đưa thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời đến với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và người dân thành phố. Triển khai thí điểm và xây dựng Đề án Chương trình truyền thông giáo dục.
 8. Phối hợp các sở, ban ngành, các cơ quan thông tấn, báo, đài tập trung tuyên truyền phổ biến để thay đổi tư tưởng của người dân là phải vào Đại học sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, phải vào học lớp 10 phổ thông sau khi hoàn thành bậc Trung học cơ sở.
 9. Tiếp tục thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đẩy mạnh các hoạt động biểu dương, tuyên truyền, giới thiệu những gương thầy cô giáo tiêu biểu, điển hình trong dạy chữ, dạy người. Đề xuất khen thưởng kịp thời các giáo viên có những thành tích nổi bật, thành tích đột xuất được tập thể ghi nhận, công nhận. Tích cực phát hiện, giới thiệu, tuyên dương các điển hình học sinh tiêu biểu Thành phố.

II/ Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra – đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục.

 1. Nhiệm vụ chung

- Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước. Chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất; đổi mới mạnh mẽ công tác giảng dạy và học tập các môn nhạc, họa, thể dục; chú trọng phát triển âm nhạc dân tộc và các môn võ dân tộc trong nhà trường.

- Chú trọng thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh nhằm trang bị những kiến thức cho học sinh để các em có thể hòa nhập cộng đồng, tự giải quyết các vấn đề khó khăn gặp phải của bản thân.

- Phối hợp hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường lớp trên địa bàn thành phố theo hướng đa dạng hóa hệ thống các loại hình giáo dục, bảo đảm nhu cầu học tập ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ chỗ học đạt chuẩn cho học sinh thành phố. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng các trường ngoại thành trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Phối hợp triển khai giao đất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng trường mầm non giữ trẻ cho con công nhân, người lao động trong các khu chế xuất - khu công nghiệp theo hướng xã hội hóa. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện trường học theo mô hình tiên tiến, hội nhập tại tất cả các cấp học, bậc học.

- Đa dạng hóa hình thức đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở vật chất thể dục thể thao cho các đơn vị, đặc biệt tập trung xây dựng hồ bơi để thực hiện thành công Đề án “Phổ cập bơi cho học sinh”.

- Củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học và công tác xóa mù chữ cho người lớn (đặc biệt chú trọng đối tượng sau 35 tuổi); đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập. Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, phương pháp làm việc theo nhóm và các phương pháp dạy học tích cực khác thay cho việc nhồi nhét kiến thức; tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các tiết học ngoài nhà trường nhằm gắn liền lý thuyết với thực tiễn; khuyến khích, hướng dẫn và tạo điều kiện để học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống.

          - Chú trọng giảm tải chương trình theo văn bản số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT; chủ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn nhằm khắc phục tình trạng quá tải, nặng về lí thuyết, ít thực hành, vận dụng. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh, sinh viên theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, chuyển trọng tâm đánh giá nội dung học tập sang đánh giá phẩm chất và năng lực của người học. Khuyến khích tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh, từng bước đưa giáo dục theo định hướng giáo dục STEM vào trong nhà trường.

- Nâng cao hiệu quả phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, thông tin, điều hành tác nghiệp. Phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ, môi trường nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng tiên tiến và hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hiện đại hóa hệ thống thư viện trường học nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh.

 1. Giáo dục mầm non

- Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chỉ đạo quận, huyện kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên các lớp mẫu giáo 5 tuổi, tăng tỷ lệ trẻ 5 tuổi học bán trú ở các huyện ngoại thành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Thực hiện lộ trình để đảm bảo tỷ lệ trẻ mầm non học công lập và ngoài công lập theo đề án của thành phố.

- Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non với phương châm đảm bảo cho trẻ phát triển tốt hơn, đồng thời giảm tải lao động cho giáo viên. Duy trì việc đảm bảo chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe và an toàn tuyệt đối cho trẻ. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tỷ lệ trẻ học bán trú, đặc biệt là trẻ 5 tuổi. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020”.

- Tiếp tục thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi, tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện ở 24 quận, huyện. Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”, Kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất và công nghiệp trên địa bàn thành phố từ năm 2016 đến 2020”; tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện.

- Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non. Đẩy mạnh công tác phát hiện chẩn đoán, can thiệp sớm và xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường mầm non.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Giáo dục phổ thông

3.1. Giáo dục Tiểu học :

- Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1, 80% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, 86% học sinh từ 6 tuổi được học tiếng Anh, được trang bị đủ 4 kỹ năng (nghe, đọc, nói, viết). Duy trì và đảm bảo chất lượng phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Tiếp tục thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện việc giao quyền chủ động cho nhà trường trong “chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh tiểu học và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong chương trình tiểu học”.

- Tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh qua các môn học, hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh, thân thiện của các mối quan hệ trong nhà trường, gia đình và xã hội. Tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường. Tổ chức cho học sinh biết cách tự phục vụ trong các hoạt động, sinh hoạt tại trường và gia đình; đẩy mạnh việc thực hiện mô hình nhà vệ sinh xanh-sạch-đẹp

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục và các môn nghệ thuật; tổ chức cho học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao, học cách sử dụng các nhạc cụ và các hoạt động nghệ thuật khác. Tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn nghệ, nghệ thuật… để cho học sinh tham gia sinh hoạt. Đẩy mạnh công tác phổ cập bơi lội và phòng chống đuối nước cho học sinh Tiểu học.

- Tiếp tục mở rộng việc học Tiếng Anh cho học sinh tiểu học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình tiếng Anh 10 năm để đảm bảo điều kiện học sinh tiếp tục học lên THCS, dạy Tin học theo chuẩn quốc tế. Tăng cường tổ chức dạy tích hợp các nội dung, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề.

3.2. Giáo dục Trung học

- Đảm bảo 99% số người trong độ tuổi 11 đến 14 tuổi được học THCS, 25% học sinh phổ thông đạt chuẩn ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

          - Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng cập nhật các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, các hoạt động trải nghiệm, tiết học ngoài nhà trường, tổ chức dạy học các môn khoa học với hoạt động thực hành, thí nghiệm được chú trọng.

          - Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.

          - Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, nhất là giáo viên dạy khối 9 (THCS), giáo viên THPT về định hướng đổi mới thi, kiểm tra đánh giá để chuẩn bị tốt cho học sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia 2018.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp điều kiện thực tế nhà trường và địa phương; rà soát, đánh giá thường xuyên chương trình, sách giáo khoa, đảm bảo nội dung dạy học đạt yêu cầu cơ bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

- Có các giải pháp thu hút học sinh rèn luyện thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo, chú trọng các hoạt động mang tính truyền thống dân tộc.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020. Triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học; hướng dẫn và thu hút nhiều học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học - công nghệ.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố”, Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”, triển khai các tài liệu dạy học ngoại ngữ phù hợp với trình độ học sinh qua các năm triển khai các đề án dạy học tăng cường ngoại ngữ cho học sinh thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu dạy ngoại ngữ với cả 4 kỹ năng cho học sinh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập các môn học. Đổi mới nội dung dạy và học môn tin học theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế.

 1. Giáo dục thường xuyên

- Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 đến 60 là 99,5%, 99,9 % người trong độ tuổi 15 đến 35 biết chữ; 100% số xã - phường, thị trấn có Trung tâm học tập cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm giảm nghèo, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2020. Triển khai Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học.

- Triển khai thực hiện đại trà Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017; triển khai xây dựng mô hình học tập gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

- Nâng cao chất lượng các trung tâm học tập cộng đồng xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập tạo tiền đề xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là thành phố học tập; tổ chức đánh giá các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng dẫn tại công văn số 2553/ BGDĐT-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, đổi mới đánh giá theo kỹ năng và phẩm chất học viên không nặng đánh giá kiến thức, tăng cường hoạt động xã hội, từng bước tập dượt nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức vào thực tế; đổi mới công tác quản lý, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Đa dạng hóa các chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; tiếp tục mở rộng dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, tổ chức giáo dục khởi nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Tăng cường quản lý hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đúng các quy định của pháp luật và của ngành giáo dục và đào tạo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong việc đào tạo, hợp đồng đào tạo, kiểm tra, cấp chứng nhận của các trung tâm ngoại ngữ, tin học.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, báo cáo viên các cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng yên cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.


 

 1. Giáo dục chuyên nghiệp và đại học

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các trường chuyên nghiệp có đào tạo ngành sư phạm thực hiện công tác quản lý đào tạo và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ngành sư phạm theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT; kịp thời tham mưu các cấp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ Đại học.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng theo 02 giai đoạn (2016 – 2018 và 2018 – 2020) và hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch thực hiện; khảo sát và xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cho các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố về công tác quản lý – quản trị nhà trường, đào tạo giảng viên nguồn tại các nước tiến tiến.

- Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên 8 trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc các nội dung về nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, phương pháp tiếp cận khởi nghiệp. Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Chương trình khởi nghiệp đưa vào chương trình chính khoá các trường cao đẳng, trung cấp và ngoại khóa hàng năm của các trường THPT và xây dựng giáo trình chuẩn về chương trình đào tạo khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp.

- Tiếp tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS và triển khai Đề án theo đúng tiến độ được phê duyệt; qua đó, phấn đấu đến năm 2020, Thành phố có ít nhất 30% học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học giáo dục nghề nghiệp.

- Theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động trọng tâm và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với các trường đại học trên địa bàn thành phố thực hiện công tác đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia theo đúng các thỏa thuận hợp tác và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

III/ Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên thành phố, đảm bảo cung cấp đủ số lượng giáo viên các cấp cho ngành, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục trẻ.

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên các bậc học theo Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố” theo phương thức đào tạo trong và ngoài nước.

- Triển khai Kế hoạch đào tạo giáo viên dạy Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

- Thường xuyên thực hiện công tác rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp.

- Tổ chức đánh giá, xếp loại nhà giáo, cán bộ quản lý ở các bậc học, cấp học theo các chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập tại nước ngoài

IV/ Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục

- Thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, các chính sách xã hội nhằm đảm bảo mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục thực hiện xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo, huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư, ưu đãi về đất đai, vốn hỗ trợ các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề ngoài công lập; cơ chế cho thuê cơ sở vật chất để phát triển giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập.

- Xây dựng cơ chế học phí trên cơ sở không tăng ngân sách; các đơn vị tự xây dựng khung học phí trên cơ sở đảm bảo hoạt động, huy động xã hội hóa ở khu vực có điều kiện, tăng nguồn ngân sách cho khu vực không có điều kiện, đảm bảo công bằng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Thẻ học đường thông minh và Đề án Thư viện điện tử tại các trường phổ thông.

V/ Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống.

- Đẩy mạnh thực hiện việc chăm lo cho học sinh nghèo ở các vùng ven, vùng ngọai thành, khu dân cư lao động nhằm đảm bảo công bằng trong giáo dục, đảm bảo không có trẻ em nào không được đến trường vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Thực hiện tốt giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất (về thủ tục) để trẻ lang thang, cơ nhỡ có thể đến trường học tập tại các lớp học linh hoạt theo kế hoạch giáo dục cá nhân, thời khóa biểu điều chỉnh phù hợp trình độ đối tượng học sinh và điều kiện của đơn vị.

- Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học tập bình đẳng và hòa nhập cộng đồng, giáo dục trẻ phù hợp đối tượng, chủ động cập nhật hướng dẫn dạy học, đánh giá cho học sinh hòa nhập. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật.

- Khuyến khích các quỹ học bổng để miễn, giảm học phí cho học sinh là người dân tộc thiểu số và thuộc diện chính sách xã hội; hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật, trẻ em các dân tộc ít người, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em lang thang đường phố.

VI/ Các Đề án, Kế hoạch

          Tiếp tục bám sát triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 46 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trong năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình:

 1. Đề án phát triển tổng thể ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.
 2. Phối hợp Biên soạn Bộ Sách giáo khoa phổ thông của Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Đề án Giáo dục âm nhạc dân tộc trong trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
 4. Đề án Đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.
 5. Đề án Xây dựng Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật của học sinh thành phố.
 6. Đề án Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020.
 7. Đề án Xã hội hóa ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020; tầm nhìn đến năm 2030.
 8. Chương trình truyền thông giáo dục.
 9. Đề án Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tin học cho giáo viên và học sinh thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn quốc tế (giai đoạn 2018 - 2030).
 10. Đề án thành lập “Trung tâm quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”./.

                                                                 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                                                           Tháng 8 năm 2017

 

[1] Trao tặng 50 xuất diễn miễn phí cho các trường 15 mầm non và 35 tiểu học, chương trình được sự đồng thuận cao trong cha mẹ học sinh trong việc giáo dục lịch sử dân tộc cho học sinh.

[2] Có 51 đơn vị đến từ Phòng GD&ĐT, trường THPT, CĐ – TCCN và Trung tâm GDTX tham gia, với 321 tiết mục đăng ký dự thi, Ban tổ chức chọn ra 131 tiết mục và tập thể xuất sắc trao thưởng trong chương trình công diễn và trao giải tại nhà hát Bến Thành vào ngày 30/3/2017. Thông qua Hội diễn nhằm tạo sân chơi giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành; đồng thời cũng nhằm phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca hay đóng góp cho phong trào văn nghệ của ngành và tham gia Hội thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc.

[3] Hội thi với sự tham dự của 41 đội dự thi nhóm ca khúc và 51 nhóm dự thi đội hình cổ động và sự cổ vũ của hơn 10.000 học sinh. Đây là sân chơi văn hóa văn nghệ truyền thống, đặc sắc của học sinh thành phố, với phần dự thi biểu diễn của các nhóm ca và sử dụng nhạc cụ. Liên hoan năm nay với chủ đề “Hát cùng thành phố trẻ” nhằm thiết thực chào mừng 41 năm giải phóng thành phố, thể hiện niềm tin yêu, sự năng động và nhiệt huyết của học sinh thành phố vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

[4] Chương trình thu hút 10.000 học sinh và phụ huynh đến từ các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn 10 Quận, gồm: Quận 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, Nhà Bè, Bình Thạnh. Chương trình với mục đích trang bị 30 bộ dụng cụ luyện tập thể chất cho 30 trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

[5] Giải Futsal học sinh THCS Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm học 2016 – 2017 Cúp Aquarius có 32 đội bóng thuộc các trường THPT trên địa bàn TPHCM tham gia, diễn ra từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 23/11/2017 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam và Nhà thi đấu của Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định.

[6] Giải Futsal học sinh THPT Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm học 2016 – 2017 Cúp Thái Sơn Nam có 48 đội bóng thuộc các trường THPT trên địa bàn TPHCM tham gia, các trận đấu diễn ra từ ngày 02/11/2017 đến hết ngày 07/12/2017 tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam và Nhà thi đấu của Trường THPT Chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định.

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết