HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QP-AN NĂM HỌC 2018-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:2973/GDĐT-TrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 
   
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN năm học 2018 - 2019

 

 

                    

Kính gửi:

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông (THPT);

- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3696/BGDĐT-GDQPAN ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018 – 2019;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018 - 2019 như sau:

 1. NHIỆM VỤ CHUNG.

Năm học 2018 – 2019, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt và thực hiện các giải pháp đã đề ra trong thực hiện Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; những mục tiêu của Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân thành phố về triển khai các nội dung, Đề án thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc Hội với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục – đào tạo trên địa bàn thành phố, đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục – đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Đối với môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN), tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Luật GDQP&AN năm 2013; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP&AN; Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), căn cứ vào nội dung, chương trình theo quy định của từng cấp học, bậc học, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GDQP&AN, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản cả về nhận thức và hành động trong toàn bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên, nhân viên và các em học sinh về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GDQP&AN quận, huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức giảng dạy và trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học phục vụ cho môn học GDQP&AN ở các nhà trường, thực hiện tốt công tác cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định.

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.
 3. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện lồng ghép công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường theo Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Khuyến khích việc tổ chức học tập trải nghiệm, tham quan, về nguồn, ...., nhằm bổ trợ, nâng cao hiệu quả môn học.
 4. Tham mưu giúp cấp ủy địa phương đầu tư, mua sắm trang bị, cơ sở vật chất phục vụ cho môn học GDQP&AN theo Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT), trung cấp cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
 5. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GDQP&AN quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên và nhân viên thuộc quyền quản lý tham gia đầy đủ các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo đúng quy định.
 6. Đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT).
 7. Trong thời gian chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sách giáo khoa mới, các trường vẫn sử dụng sách giáo khoa hiện hành để tổ chức dạy học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình được quy định tại Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

Duy trì thực hiện đúng, đủ số tiết trong năm của từng khối, lớp (35 tiết/lớp/năm), trên cơ sở sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên, nhà trường tổ chức thực hiện chương trình chủ động phù hợp với nội dung, thời lượng chương trình qui định; tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng khoa học, hiệu quả. Đối với bài giảng lý thuyết thực hiện theo phân phối chương trình, đối với bài giảng thực hành có thể dạy theo phân phối chương trình, hoặc thực hiện dạy học tập trung dứt điểm vào thời gian thích hợp trong năm học sau khi đã dạy học xong phần lý thuyết. Đối với khối 12, nhà trường có thể sắp xếp kế hoạch dạy học chủ động để hoàn thành chương trình trong Học kỳ I, nhưng phải đảm bảo đủ thời lượng dạy học và chuẩn kiến thức của môn học.

Khuyến khích việc tổ chức học tập trải nghiệm, tham quan, về nguồn, ...., nhằm bổ trợ, nâng cao hiệu quả dạy học GDQP&AN.

 1. Thực hiện việc thi, kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh và ghi vào học bạ theo đúng quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
 2. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên GDQP&AN, duy trì đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; tổ chức thành lập tổ bộ môn GDQP&AN theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Đội ngũ giáo viên GDQP&AN khi lên lớp phải có đủ hồ sơ dạy học, phải bảo đảm lễ tiết, tác phong, mang mặc trang phục đúng quy định. Thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 53/2011/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BQP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh.
 3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, đồ dụng dạy học, thường xuyên tổ chức lau chùi, bảo quản tốt vũ khí, trang bị, không để han rỉ, hư hỏng, mất mát, thực hiện “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. Các trường ngoài công lập chủ động đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học phục vụ cho môn học GDQP&AN, bảo đảm đủ về số lượng và chủng loại theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
 4. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GDQP&AN quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đầy đủ các lớp cập nhật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

Trên đây là những nội dung cơ bản về thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2018 – 2019, đề nghị các ông, bà Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, Hiệu trưởng trường trung học THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để được hướng dẫn, giúp đỡ, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kết quả GDQP&AN trong nhà trường về Sở GD&ĐT thành phố (qua Phòng Giáo dục Trung học) theo đúng định kỳ (báo cáo học kỳ 1: trước ngày 15/01/2019; báo cáo năm học: trước ngày 05/6/2019)./.

Nơi nhận:

- Như trên;                                          

- Vụ GDQP/Bộ GD&ĐT;

- Thường trực HĐGDQP&AN TP;                       

- Lưu: VP, TrH.                                               

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Hồng Sơn

 

Thông báo

Bài viết

Dám ước mơ, dám thực hiện

17 Tháng 11 2014
Dám ước mơ, dám thực hiện

Ước mơ là bánh lái giúp con thuyền cặp bến thành công - Một học sinh lớp 11 của trường THPT Đa Phước đã ấp ủ và quyết tâm thực...

Thầy cô giáo - người chắp cánh cho những ước mơ

17 Tháng 11 2014

Sống ở đời ai cũng có cha, có mẹ, có bạn hữu, anh em và chẳng ai là kẻ không thầy bởi thế gian thường nói: “Không Thầy đố mày...

Ước mơ của tôi

18 Tháng 11 2014
Ước mơ của tôi

- Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì ?- Dạ! Cháu không biết. Cháu chưa nghĩ tới điều này Đó chính là câu trả lời của tôi vào...

Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

18 Tháng 11 2014
Người mẹ của học trò nghèo xã Đa Phước

Từ Tân Kim - Cần Giuộc - Long An về làm dâu ở ấp 5 xã Đa Phước huyện Bình Chánh, chưa bao giờ cô Mai Thị Tuyết Nhung cảm...

Tiên học lễ, hậu học văn

18 Tháng 11 2014
Tiên học lễ, hậu học văn

CHỮ LỄ: Lễ là gì ? Là tập hợp những nguyên tắc, phương thức ứng xử giữa người và người trong một cộng đồng nhất định. Là văn minh, văn...

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel Vật lý 2014

21 Tháng 11 2014

Giải thưởng Nobel Vật lý 2014 vừa công bố dành cho các nhà khoa học Isamu Akasaki, Hiroshi Amano và Shuji Nakamura với phát minh một nguồn ánh sáng thân...

10 bổ sung đáng giá trên Office 2013

28 Tháng 11 2014

Office 2013 có nhiều thay đổi từ trong ra ngoài. Giao diện mang dáng dấp Windows 8, hỗ trợ đám mây SkyDrive, kết nối SharePoint, đồng bộ dữ liệu… Phiên...

Windows 10 và những điều cần biết đầu tiên

28 Tháng 11 2014

TTO - Bỏ qua tên Windows 9, Microsoft tiến thẳng đến Windows 10, phiên bản kế tiếp Windows 8. Cái nhìn tổng quan về những cải tiến đáng chú ý.

Liên kết